Αύξηση κερδών για την Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε χθες μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης αποτελέσματα εννεαμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €9 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ανήλθαν σε €931,8 εκατ. το εννεάμηνο 2017, αυξημένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση. Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο σε €848,6 εκατ. Ο ∆είκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώθηκε σε 46,6% έναντι 48,1% το εννεάμηνο του 2016.
Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά €3,4 δισ. το γ΄ τρίμηνο 2017 και συνολικά €6,8 δισ. το εννεάμηνο του 2017. Τον Νοέμβριο 2017, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), διαμορφώθηκε σε €7,3 δισ., μειωμένη κατά €5,9 δισ. από τις αρχές του έτους.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •