Ένωση Κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο εγκρίνει νομοθετικές μεταρρυθμίσεις

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Τα κείμενα αφορούν: τη δημιουργία μιας

Περισσότερα...

Ένωση κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο εγκρίνει νέους κανόνες που διευκολύνουν την πρόσβαση σε συνταξιοδοτικά προϊόντα και επενδυτικά κεφάλαια

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ένωσης κεφαλαιαγορών. Συγκεκριμένα ενέκρινε: κανονισμό που προσφέρει περισσότερες επιλογές σε

Περισσότερα...

Ένωση κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο εγκρίνει επικαιροποιημένους κανόνες για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και την εκκαθάριση

Η ΕΕ σύντομα θα διαθέτει απλουστευμένους κανόνες για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τους μικρούς χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Περισσότερα...

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Ευκολότερη πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες

Περισσότερα...

Ένωση Κεφαλαιαγορών: συμφωνία επικαιροποίησης των κανόνων για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και την εκκαθάριση

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προχωρούν στην απλούστευση των κανόνων που εφαρμόζονται στους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τους μικρούς χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους

Περισσότερα...