Ένωση κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο εγκρίνει επικαιροποιημένους κανόνες για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και την εκκαθάριση

Η ΕΕ σύντομα θα διαθέτει απλουστευμένους κανόνες για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τους μικρούς χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Περισσότερα...

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Ευκολότερη πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες

Περισσότερα...

Ένωση Κεφαλαιαγορών: συμφωνία επικαιροποίησης των κανόνων για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και την εκκαθάριση

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προχωρούν στην απλούστευση των κανόνων που εφαρμόζονται στους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τους μικρούς χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους

Περισσότερα...