Η BriQ Properties προχωρά σε ΑΜΚ

Η εταιρεία «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:
Δυνάμει της από 06.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 12.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού €50.070.430,20 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς έως 23.843.062 νέες κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €2,10 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €2,10 (η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία νέα μετοχή (εφεξής η«Αύξηση»).

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €75.105.645,30 και θα διαιρείται σε 35.764.593 μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,10 εκάστη. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €50.070.430,20.

Την 05.11.2019 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1961061 η με αριθμό 112763/05.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΩΠΨ465ΧΙ8-3Υ6) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αποκοπή και περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιώματος Προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 25.11.2019. Από την ίδια ημερομηνία (25.11.2019), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α..

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») την 26.11.2019 (record date) για την Εταιρεία καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 28.11.2019 έως και την 12.12.2019.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 09.12.2019.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 12.12.2019) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφυλακη τραπεζας), είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Alpha Bank, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης. γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 06.09.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής

Δυνάμει της από 06.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 12.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η χορήγηση δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης χωρίς όριο στους παλαιούς μετόχους και στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., εφόσον τα ασκήσουν πλήρως ή μερικώς (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).
Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Alpha Bank, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των δικαιούχων Δικαιώματος Προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή θεματοφυλακη τράπεζας) είτε απευθείας στα καταστήματα της (για τους δικαιούχους να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).
Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, μετά την πλήρη ή μερική άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Alpha Bank όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν.

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο Μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής του δικαιούχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική Τιμή Διαθέσεως των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων Νέων Μετοχών.

Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.
Διαδικασία Διάθεσης Αδιάθετων Μετοχών – Ιδιωτική Τοποθέτηση Δυνάμει της από 06.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 12.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων Νέων Μετοχών, παρά την άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας της προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα διαθέσει τις αδιάθετες Νέες Μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) σε τρίτους επενδυτές υπό όρους ώστε να μη συνιστά δημόσια προσφορά κινητών αξιών υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).
Ειδικότερα, η Εταιρεία θα αναθέσει στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους «Alpha Bank Α.Ε. Εταιρεία» και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.» και στους Αναδόχους «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (από κοινού οι «Ανάδοχοι») να διαθέσουν μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής. Σημειώνεται ότι οι Ανάδοχοι δεν θα αναλάβουν την υποχρέωση να αγοράσουν/καλύψουν τυχόν μη διατεθείσες Νέες Μετοχές, ούτε εγγυώνται την κάλυψη αυτών.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στους συμμετέχοντες στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα είναι κατ’ ελάχιστον ίση με την Τιμή Διάθεσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση είναι οι ακόλουθες:

  • όσον αφορά τους ειδικούς επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017, ως ισχύει, δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (α) του ανωτέρω Κανονισμού,
  • όσον αφορά τους λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές υφίσταται ελάχιστο όριο συμμετοχής ύψους €100.000 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017.

Οι ανωτέρω επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας στους Αναδόχους, σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι επενδυτές στην επιστολή την οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πρέπει να αναγράφουν ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο / επωνυμία, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους).

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 το αν και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή θα έχει εκδηλωθεί στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, έγκειται στη διακριτική και απόλυτη ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση αναλογικής κατανομής αδιάθετων μετοχών, βάσει της ζήτησης.

Η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, και θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών.

Αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι Ανάδοχοι θα ενημερώσουν τους επενδυτές, που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, να καταθέσουν εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στον ειδικό λογαριασμό της Αύξησης το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν.

Εάν μετά τη διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις διαθέσει κατά την κρίση του σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν.4548/2018, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 21.11.2019 και θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις 22.11.2019 σε ηλεκτρονική μορφή:

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας (Αλ. Πάντου 25, Τ.Κ 176 71, Καλλιθέα), του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Alpha Bank Α.Ε.» (Σταδίου 40, Τ.Κ 10252, Αθήνα), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (Λεωφ. Αθηνών 128132, Τ.Κ 104 42, Αθήνα) και των Αναδόχων «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 15232, Χαλάνδρι) και «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Εθνικής Αντιστάσεως 57 Β, Τ.Κ 15231, Αθήνα) αντίστοιχα,.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας επί της Αλ.Πάντου 25, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα (Αρμόδιος: Υπεύθυνος Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, κος Παπαδιαμαντόπουλος Δημήτρης, τηλ. 2119994762).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •