Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank για το 2020-2022

Επιτάχυνση εξυγίανσης ισολογισμού

  • Πραγματοποίηση μίας από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ευρωπαϊκή αγορά,με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού. Η συναλλαγή, ύψους Ευρώ12 δισ.,θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα κατά περίπου73% και θα διαμορφώσει τους δείκτες NPE και NPL σε 20% και 10%, από 44% και 28% αντίστοιχα.
  • Αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την Τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο2%για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier2). Η συναλλαγή δεν επιφέρει καμία αραίωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων (dilution).
  • Το«Πρόγραμμα Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων –HAPS», το οποίο εισήχθη πρόσφατα από την Eλληνική Kυβέρνηση και αναμένεται να ψηφισθεί στο επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι θαέχει καταλυτική δράση ως προς τις ενέργειες για την εξυγίανση του ισολογισμού των τραπεζών. Πρόθεση της Alpha Bank είναι η χρήση εγγυήσεων έως Ευρώ 3,7 δισ.στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Θετική οικονομική συγκυρία η οποία συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση της συναλλαγής. Η Τράπεζα θα αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ενισχύονται από τη μείωση της αβεβαιότητας,τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων. Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές για την ελληνική αγορά,όπως αποδεικνύεται από τις επιτυχημένες συναλλαγές NPE έως σήμερα.
  • Αναδιοργάνωση της πλατφόρμας διαχείρισης NPΕ της Τράπεζας μέσα από τη συνεργασία με μία ισχυρή και διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία. Με την πώληση των σχετικών δραστηριοτήτων και της υποδομής της Τράπεζας προς την CepalHellas, θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας διαχείρισης («ΝέαCepal»),που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών,εξασφαλίζοντας γρήγορα τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων.

Ολόκληρο το σχέδιο της τράπεζας για την περίοδο 2020-2022 εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •