Στα 91,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων της Alpha Bank στο εννεάμηνο

Η Alpha Bank ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ελληνικού χρηματιστηρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου, σύμφωνα με τα οποία παρουσίασε:

 • Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενισχυμένο κατά 25 μονάδες βάσης, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 18,1%. Η Ενσώματη Καθαρή Θέση ενισχύθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 8 δισ. έναντι Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος του β’ τριμήνου. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,2.
 • Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,1 δισ.το γ’ τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης χαρτοφυλακίου επιλεγμένων μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“ProjectNeptune”) στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους. Από την αρχή του έτους, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 0,9 δισ.
 • Το γ ́τρίμηνο, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 215,6 εκατ. (+0,8%), καθώς η μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη συνεισφορά των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 285,2 εκατ., μειωμένο κατά 11,6% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.
 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 91,6 εκατ. το εννεάμηνο 2019, έναντι Ευρώ 53,8 εκατ. το εννεάμηνο 2018.
 • Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο 2019, θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 830 Εργαζομένων, με αναμενόμενο όφελος περίπου Ευρώ 35 εκατ. στις Δαπάνες Προσωπικού,σε ετήσια βάση.
 • Τον Οκτώβριο 2019, ηAlpha Bank σύναψε συμφωνία συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με την εταιρεία “doValue”με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και ακίνητων περιουσιακών της στοιχείων (REO) στην Κύπρο,συνολικής λογιστικής αξίας (GrossBookValue) Ευρώ 3,2 δισ. περίπου.

Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο του 2019,με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να είναι υψηλότερος κατά το β’ τρίμηνο, φθάνοντας στο 1,9%,έναντι 1,1% στο α’ τρίμηνο. Η άνοδος του πραγματικού ΑΕΠ κατά το α’ εξάμηνο του έτους προήλθε από την αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης (1,9% σε ετήσια βάση) και τη συσσώρευση των αποθεμάτων. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζεται και στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 16,7% τον Αύγουστο του 2019 έναντι 18,9% τον Αύγουστο του 2018. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο του 2019,τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί,υποστηριζόμενη από τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 22% κατά μέσο όρο αλλά και από την αναγγελθείσα τριετή αναστολή του ΦΠΑ στις νέες κατασκευές κτιρίων.

Η μείωση της αβεβαιότητας αντικατοπτρίζεται(i) στην πτώση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα,εξέλιξη η οποία προοιωνίζεται τη μελλοντική αναβάθμιση της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου της χώρας,(ii) στην άνοδο του δείκτη οικονομικού κλίματος, ο οποίος διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα 12ετίας κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες,καθώς και (iii) στην ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης,η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό της από τα τέλη του έτους2000.

Τα μέτρα αλλαγής του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής που ενσωματώθηκαν στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 περιλαμβάνουν,μεταξύ άλλων,μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% σε24%, των διανεμόμενων κερδών από 10% σε5%, του εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή από 22% σε9%,καθώς και άλλα μέτρα κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα,το προσχέδιο του προϋπολογισμού περιλαμβάνει παρεμβάσεις με σκοπό την εξισορρόπηση του δημοσιονομικού κόστους,κυρίως μέσω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών,προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μέτρων.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αντανακλά επίσης την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τη χορήγηση αδειών και να διευκολύνει τις προδιαγραφές για την προσέλκυση επενδύσεων. Συνολικά,οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αναμένεται να συνεχιστούν,υποστηριζόμενες από τη φιλική προς την ανάπτυξη ατζέντα της κυβέρνησης,η οποία έχει ως στόχευση την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και τη διευκόλυνση της περαίωσης έργων του ιδιωτικού τομέα (όπως για παράδειγμα το έργο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού).

Οι κίνδυνοι γύρω από τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας συνδέονται κυρίως με τις διεθνείς εμπορικές εντάσεις,το ακόμη αβέβαιο αποτέλεσμα του Brexit, αλλά και την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας,η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει και τη δυναμική της εγχώριας ανάπτυξης.Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019,ενισχυμένο κατά 25 μονάδες βάσης το γ’ τρίμηνο.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου2019, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,7δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) αυξήθηκε κατά 25μονάδες βάσης το γ ́ τρίμηνο, σε 18%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο υψηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), στη θετική επίπτωση από τον χειρισμό των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Ζημιών και τη χρήση του εποπτικού ορίου 10%καθώς και στα αποτελέσματα περιόδου,ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού (RWAs). Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,1%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 8δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου2019. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,2.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ48,1δισ., αυξημένα κατά 1,1% ή κατά Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς.

Η Alpha Bank, εφαρμόζοντας με συνέπεια τις κατευθυντήριες αρχές της, συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, παρέχοντας χρηματοδότηση στους τομείς με ισχυρή ζήτηση. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 1 δισ. το γ ́ τρίμηνο του 2019 και συγκεκριμένα σε τομείς,όπως ο τομέας των μεταφορών, η μεταποίηση, το εμπόριο και ο κλάδος των κατασκευών.Οι νέες χρηματοδοτήσεις για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 2,5 δισ.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,1 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, μειωμένες κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μεταφορά επιλεγμένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανειακών ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 1,8 δισ., στα«Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους. Ως αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 42,1 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 2δισ. σε τριμηνιαία βάση.Συνεχίστηκε η αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά το γ ́ τρίμηνο 2019, από καταθέσεις Επιχειρήσεων και Ιδιωτών.

Η ρευστότητα της Τράπεζας βελτιώθηκε περαιτέρω, καθώς οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 39,6 δισ. το γ ́ τρίμηνο 2019. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 33,7 δισ.,καθώς οι εισροές καταθέσεων Πελατών (Ιδιωτών και Επιχειρήσεων) αντιστάθμισαν τη μείωση που προήλθε από καταθέσεις φορέων του Δημοσίου. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1,0 δισ. (+ 2,9%). Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 5,2 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

Η μείωση των διατραπεζικών συναλλαγών και της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ συμβάλει στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης για το γ ́ τρίμηνο 2019Ηαύξηση των υπολοίπων καταθέσεων του Ομίλου και η αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας, οδήγησαν στη μείωση των διατραπεζικών συναλλαγών και της χρηματοδότησης της Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά το γ’ τρίμηνο 2019. Συγκεκριμένα, το ύψος της χρηματοδότησής μας από την ΕΚΤ μειώθηκε κατά Ευρώ 0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 3,2δισ.,ενώ οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) κινήθηκαν πτωτικά κατά Ευρώ 0,3 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 100% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 έναντι 102% το β ́τρίμηνο 2019σε επίπεδο Ομίλου,ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 101% έναντι 103% αντίστοιχα. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 1,4%. Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο σε 2,4% Το γ ́ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 383,2 εκατ., μειωμένο κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, λόγω της μείωσης των περιθωρίων χορηγήσεων,και η αρνητική επίδραση από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, αντισταθμίστηκαν μερικώς από το όφελος που προήλθε από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.Αναφορικά με το παθητικό, το γ’ τρίμηνο 2019 τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκαν και ανήλθαν σε 52 μονάδες βάσης,από 56 μονάδες βάσης στο τέλος του β ́ τριμήνου 2019. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,4%.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας για τα αποτελέσματα εννεαμήνου εδώ.

 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •