Κατά 25,7% αυξήθηκαν τα κέρδη μετά φόρων του Τιτάνα στο γ’ τρίμηνο

Το 3οτρίμηνο του 2019ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασε, σε σχέση με το 3οτρίμηνο του 2018, αύξηση των πωλήσεων (+8,7%), των λειτουργικών αποτελεσμάτων ΕΒΙΤDA(+15,4%) και των καθαρών κερδών (+25,7%), χάρη στις καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται,εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο. Η βελτιωμένη απόδοση του 3ουτριμήνου συνέβαλε στη θετική εξέλιξη των μεγεθών του εννεαμήνου. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 9,7% και ανήλθε σε €1.208,5 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν σε €208,4εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 9,9% και ανήλθαν σε €45,3εκ., πτώση που σχετίζεται με τις υψηλότερες αποσβέσεις που οφείλονται μερικώς στην υιοθέτηση του προτύπου IFRS16,καθώς και στην ενοποίηση της Τουρκίας για όλο το 2019.

Το τρέχον έτος ο δυναμισμός του κλάδου κατασκευών στις Νοτιοανατολικές ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η σχετική βελτίωση των επιδόσεων στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε βελτίωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, αντισταθμίζοντας τις χαμηλές αποδόσεις στις αγορές της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Μετά την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, η Titan Cement International SA (“TCI”) απέκτησε το σύνολο (100%) των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (“ΤΙΤΑΝ”). Η παραπάνω συναλλαγή ήταν μία αναδιοργάνωση του Ομίλου, η οποία δεν άλλαξε την ουσία των αναφερόμενων οικονομικών στοιχείων. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της TCI συντάσσονται χρησιμοποιώντας τα ποσά των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΤΙΤΑΝ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου εδώ.

  •  
    4
    Shares
  •  
  •  
  • 4
  •