Δεν ικανοποίησαν τα αποτελέσματα του Νηρέα

Το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε αρνητικό λειτουργικό EBITDA λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών ενώ παράλληλα διατήρησε τα μερίδιά του στην αγορά αυξάνοντας σημαντικά τις ποσότητες πώλησης ψαριών.

Πωλήσεις

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 96,8 εκ. το 2019 έναντι € 98,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Οι ποσότητες πώλησης των ψαριών ανήλθαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3% αντισταθμίζοντας τη μείωση της μέσης τιμής πώλησης κατά (7,8%). Η μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου οφείλεται στο συνεχή έντονο ανταγωνισμό από τους Τούρκους ιχθυοκαλλιεργητές, οι οποίοι αύξησαν ιδιαίτερα την παραγωγή τους τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά στις πωλήσεις γόνου και τροφών σημειώθηκε μείωση επειδή η εταιρεία εφήρμοσε αυστηρή πιστωτική πολιτική με στόχο την αποφυγή επισφαλών απαιτήσεων λόγω των δυσμενών συνθηκών της αγοράς.

Οι εξαγωγές του Ομίλου ανήλθαν σε € 78,4 εκ. ή ποσοστό 81% των συνολικών πωλήσεων.

EBITDA

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε ζημίες (€ 4,3) εκ. από € 3,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η μείωση του λειτουργικού

EBITDA οφείλεται αποκλειστικά στην αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης καθώς το κόστος παραγωγής διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο με το πρώτο εξάμηνο του 2018. Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε ζημίες (€ 8,6) εκ. έναντι ζημιών (€ 8,9) εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Κερδοφορία

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019 ανήλθαν σε ζημιές (€ 16,8) εκ., έναντι ζημιών (€ 17,2) εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019 ανήλθαν σε ζημιές (€ 15,0) εκ. έναντι ζημιών (€ 13,6) εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ταμειακές Ροές

Ο Όμιλος, παρά το αρνητικό λειτουργικό ΕBITDA λόγω της σημαντικής μείωσης των τιμών πώλησης όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε € 5,0 εκ. σε σύγκριση με € 16,6 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε € 2,3 εκ. έναντι € 4,6 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 22,9 εκ. έναντι € 30,1 εκ. στις 30/6/2018.

Τραπεζικός δανεισμός

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του Ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα € 152,0 εκ. παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο όπως στις 31/12/2018. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα € 139,4 εκ. έναντι € 138,6 εκ. στις 31/12/2018.

Μετοχικό Κεφάλαιο & Ίδια Κεφάλαια

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 88.205.043,60διαιρούμενο σε 294.016.812μετοχές με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € 133,6 εκ. στις 30/6/2019.

Ο κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΧΛΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ:

Σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για τη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, λόγω της επικράτησης ιδιαίτερα χαμηλών τιμών πώλησης, ο Όμιλος παρουσίασε ανθεκτικότητα και με την κατάλληλη διαχείριση, παρά το αρνητικό λειτουργικό EBITDA, πέτυχε θετικές ταμειακές ροές. Ως αποτέλεσμα αυτών, η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου εξυπηρετώντας ταυτόχρονα όλες τις υποχρεώσεις της καθώς και την καταβολή των αναλογούντων τόκων δανείων στις τράπεζες. Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγοράς της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας που κατέχουν οι Τράπεζες από το Group Andromeda, για την οποία είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση στην δραστηριότητα της εταιρείας.

 

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •