Εκτός ΟΠΑΠ ο Γεώργιος Μελισσανίδης

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία», ο «Εκδότης») γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από την Εmma Delta Hellenic Holdings Ltd. στις 27.09.2019 ως αποτέλεσμα μεταβολής του είδους του ελέγχου επί της Emma Delta Management Ltd. από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο, τα ακόλουθα:

Κατόπιν της τροποποίησης της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta (ήτοι της συμφωνίας μετόχων σχετικά με ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων της Emma Delta Management Ltd., της Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd. και της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.) την 27η Ιουνίου 2019, σε συνδυασμό με την αποχώρηση του κου Jiri Smejc, από την 27η Ιουνίου 2019 η Emma Delta Management Ltd. δεν τελεί πλέον υπό τον απώτατο κοινό έλεγχο του VALEA FOUNDATION και του κυρίου Γεωργίου Μελισσανίδη. Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta, όπως τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε την 27η Ιουνίου 2019, το VALEA FOUNDATION ασκεί, μέσω της SAZKA Group a.s., αποκλειστικό έλεγχο επί της Emma Delta Management Ltd. κατά την έννοια του νόμου 3556/2007. Τούτου δοθέντος, η γνωστοποίηση που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουλίου 2019 από την Εmma Delta Hellenic Holdings Ltd. ανακλήθηκε και αντικαθίσταται από τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

Αποτελεί κοινή αντίληψη της SAZKA Group a.s. (καθώς και του VALEA FOUNDATION, ως οντότητας υπό τον απώτατο έλεγχο της οποίας τελεί η SAZKA Group a.s.) και της Georgiella (καθώς και του κου Γεωργίου Μελισσανίδη, ως προσώπου υπό τον απώτατο έλεγχο του οποίου τελεί η Georgiella), κατόπιν νομικής και επιχειρηματικής αξιολόγησης του υφιστάμενου καθεστώτος της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta, ότι από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Τρίτης Αναθεώρησης της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta (ήτοι την 27η Ιουνίου 2019), η Emma Delta Management Ltd. τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της SAZKA Group a.s..

Το VALEA FOUNDATION δεν έχει μετόχους και δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο· το Διοικητικό Συμβούλιο του VALEA FOUNDATION αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από τον αποκλειστικό οικονομικό δικαιούχο του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στις οντότητες που ελέγχονται από αυτό. O κος Karel Komárek είναι ο αποκλειστικός οικονομικός δικαιούχος του VALEA FOUNDATION, αλλά δεν ασκεί έλεγχο στο VALEA FOUNDATION κατά την έννοια του Ν. 3556/2007. Το VALEA FOUNDATION είναι ο μοναδικός μέτοχος της Valea Holding AG. H Valea Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG Holding AG. H KKCG Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG AG. Η KKCG AG κατέχει άμεσα το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s. Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα από τον κο Γεώργιο Μελισσανίδη μέσω της οντότητας Georgiella Holdings Co. Limited. Το VALEA FOUNDATION ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της Emma Delta Management Ltd. μέσω της SAZKA Group a.s., επί τη βάσει της συμμετοχής της SAZKA Group a.s. στην Emma Delta Management Ltd. και της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta. Η Emma Delta Management Ltd. είναι η μοναδική οντότητα που κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. Η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. κατέχει το 32,73% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη. Η συνολική συμμετοχή στον Εκδότη έχει προσαρμοστεί κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., ως αποτέλεσμα του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος για το υπόλοιπο του μερίσματος της χρήσης 2018. Ωστόσο, από την τροποποίηση αυτή δεν προέκυψε υποχρέωση γνωστοποίησης κατά τον Ν. 3556/2007.

  •  
    4
    Shares
  •  
  •  
  • 4
  •