Μείωση κερδοφορίας για τον ΑΔΜΗΕ στο α΄ εξάμηνο

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. Α’ Εξάμηνο ’19:

▪Καθαρά κέρδη 19,9εκατ.ευρώ

▪Απόφαση καταβολής μερίσματος και προμερίσματος 0,088 ευρώ ανά μετοχή.ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Α’ Εξάμηνο ’19:

▪Έσοδα 126,0 εκατ. Ευρώ(+1,0%)

▪Κέρδη προ φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 89,8 εκατ. ευρώ (-12%).

▪Καθαρά κέρδη 39,4 εκατ. ευρώ(-11,4%)

▪Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη (εξαιρώντας τις προβλέψεις καθώς και τις προβλέψεις στο κόστος μισθοδοσίας) 38,2 εκατ. Ευρώ(+7,0%)

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •