Κατά 39% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ στο α’ εξάμηνο

Ο ΟΠΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.

 • Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2019 αυξημένα κατά 5,7% στα €779,6 εκ. (α’ εξάμηνο 2018: €737,5εκ.). Ο ρυθμός μεταβολής των εσόδων αυξήθηκε στο β’ τρίμηνο 2019, με το GGR το β’ τρίμηνο 2019 να ενισχύεται κατά 6,5% στα €383,6 εκ. (β’ τρίμηνο 2018: €360,2 εκ.) ως αποτέλεσμα της αυξημένης συνεισφοράς των VLTs σε συνδυασμό με τις υψηλότερες επιδόσεις των αριθμολαχείων.
 • Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 7,0% και διαμορφώθηκε στο α’ εξάμηνο 2019 σε €308,4 εκ. (α’ εξάμηνο 2018: €288,1 εκ.). Το β’ τρίμηνο 2019 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €152,3 εκ. (β’ τρίμηνο 2018: €140,1 εκ.) υψηλότερο κατά 8,6% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ότι η αύξηση των εσόδων συνδράμει σε ακόμα υψηλότερη κερδοφορία.
 • Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2019 αυξημένα κατά 26,2% στα €198,7 εκ. (α’ εξάμηνο 2018: €157,4 εκ.), ή αύξηση 21,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με την αντιστροφή επίδικων προβλέψεων στο α’ τρίμηνο. Τα EBITDA β’ τριμήνου2019 ανήλθαν σε €87,0 εκ. (β’ τρίμηνο 2018: €70,2 εκ.) ενισχυμένα κατά 24,0%, ή αύξηση 28,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση.
 • Λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2019 στα €138,4 εκ., μειωμένα κατά 5,9% σε ετήσια βάση. Το β’ τρίμηνο 2019 τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6,7% στα €74,4 εκ. (β’ τρίμηνο 2018: €79,7 εκ.) απόρροια κυρίως των μειωμένων εξόδων πληροφορικής μετά την ολοκλήρωση του έργου του τεχνολογικού μετασχηματισμού.
 • Τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 39,0% στα €91,8 εκ. (α’ εξάμηνο 2018: €66,0εκ.) ή υψηλότερα κατά 30,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Το β’ τρίμηνο2019 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €34,6 εκ. (β’ τρίμηνο 2018: €26,2 εκ.) υψηλότερα κατά 32,2% ή αυξημένα κατά 39,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση.
 • Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €361,9 εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός/LTMEBITDA στο 0,9x.
 • 20.035 VLTs στην Ελλάδα και 6.487 SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 30.06.2019.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας εδώ.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •