Αύξηση 27% στα EBITDA πέτυχε στο πρώτο εξάμηνο η QUEST Holdings

Ο Όμιλος Quest το πρώτο εξάμηνο του 2019πέτυχε:

  • Διψήφια ανάπτυξη στις Πωλήσεις (+12,3%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+27%),των προ φόρων κερδών ΕΒΤ (+29%) και των κερδών ανά μετοχή (+41%), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων επενδύσεων,με σημαντικότερη εξ αυτών την εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου 12ΜW, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη παρουσιάζονται ακολούθως:

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €2,4εκατ., έναντι -€25,7εκατ. στις 31/12/2018. Η μεταβολή από τις 31/12/2018, οφείλεται κυρίως σε αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά €0,8 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω εξαγοράς Φ/Β πάρκου, ισχύος 0,5MWστο Α’ τρίμηνο του 2019. Σημειώνεται ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις) από την πρώτη εφαρμογή τους στο Α’ εξάμηνο του 2019 ήταν θετική για το EBITDA κατά περίπου €2,1 εκατ. ενώ η αντίστοιχη επίδραση στο EBT ήταν ελαφρώς αρνητική κατά €0,36 εκατ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •