Τι συμβαίνει με την μετοχή της LAMDA Development και της επένδυσης στο Ελληνικό;

Στην Ελλάδα ανέκαθεν οι μεγάλες επενδύσεις αντιμετωπίζονταν με προκατάληψη, καχυποψία, και αποτελούσαν θέμα συζήτησης. Η κρίση της τελευταίας δεκαετίας περίπου, καθώς και τα τρία μνημόνια, μάλλον δεν έχουν αλλάξει και πολύ την φιλοσοφία μας, όσο αφορά την οικονομία και τις επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα, η επένδυση στο Ελληνικό από την LAMDA Development, συμφερόντων Λάτση, καθυστερεί εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς από την μία ανακαλύπτονται (δια μαγείας) αρχαία, και από την άλλη ολόκληρο δάσος! Είναι όμως έτσι; Δηλαδή η συγκεκριμένη επένδυση στο Ελληνικό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο ελληνικό δημόσιο ή μήπως και στην εταιρεία η οποία προτιμά να «παίζει» καθυστερήσεις;

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018

Η επένδυση του Ελληνικού, των δύο εκατομμυρίων στρεμμάτων, αποτελεί επένδυση δισεκατομμυρίων για την LAMDA Development δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και αλλάζοντας την μορφή της παραλιακής της πρωτεύουσας. Είναι όμως σε θέση η εταιρεία να αναλάβει ένα τέτοιο project με τα υπάρχουσα οικονομικά της δεδομένα;

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 61,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 43,68 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αξίζει όμως να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, μέσα από τους αριθμοδείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας, απόδοσης ενεργητικού, και ξένων προς ιδίων κεφαλαίων.

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώνεται στο 0,62, με αυτόν της ειδικής ρευστότητας να βρίσκεται στο 0,57, χαρακτηρίζοντας αμφότερους ως χαμηλούς, καθώς η εταιρεία ενδεχομένως να δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός από άποψη ρευστότητας. Εξάλλου, όπως αναφέρεται και στην οικονομική έκθεση του 2018, σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας:«Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός αφορά κυρίως το ομολογιακό δάνειο της Εταιρίας (ύψους € 96,1 εκ.) καθώς και της θυγατρικής εταιρίας Lamda Prime Properties S.A. (ύψους €5,3 εκ.). Σημειώνεται ότι η Διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους χρηματοοικονομικούς φορείς αναφορικά με την αναχρηματοδότηση των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων δανείων, διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο της θυγατρικής εταιρίας ΠΥΛΑΙΑ ΑΕ ύψους €64,8εκ, ποσό δόσεων ύψους €23εκ. περιλαμβάνεται στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό ενώ η Διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία αναχρηματοδότησης. Η Διοίκηση κρίνει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί επιτυχώς».

Ο αριθμοδείκτης απόδοσης ενεργητικού διαμορφώνεται στο 5,83%, με αυτόν των Ξένων/Ιδίων κεφαλαίων να βρίσκεται στο 1,02, αποτυπώνοντας ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έχει χρηματοδοτηθεί από τους πιστωτές.

Η πορεία της μετοχής

Από τις αρχές του έτους η μετοχή της LAMDA Development καταγράφει ικανοποιητική απόδοση, καθώς ενισχύεται 70,35% (κλείσιμο 26/7). Η απόδοση αυτή, πέραν του θετικού κλίματος που επικρατεί στο ελληνικό χρηματιστήριο, εμπεριέχει και τις προσδοκίες των επενδυτών από το project του Ελληνικού.

Το P/E της μετοχής (κλείσιμο 26/7) διαμορφώνεται στο 17,98, με την τιμή προς εσωτερική αξία να βρίσκεται στο 1,78, χαρακτηρίζοντας την μετοχή ως υπερτιμημένη. Εξάλλου, τόσο στο εβδομαδιαίο, μηνιαίο, και μακροχρόνιο γράφημα η μετοχή διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες διόρθωσης.

Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω μακροχρόνιο γράφημα, η μετοχή από τον Αύγουστο του 2017 δημιούργησε «χρυσό σταυρό» καταγράφοντας έκτοτε μια απόδοση της τάξεως του 45%, με τον δείκτη συσσώρευσης/διανομής να παραμένει σε θετική κλίση, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 12,6141 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 5,7532 ευρώ (γραμμή ΓΔ).

Συμπέρασμα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η LAMDA Development μέχρι στιγμής δεν έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την επένδυση στο Ελληνικό ή τουλάχιστον όχι με τους όρους που αυτή θέλει, εάν και η τρέχουσα χρονική περίοδος είναι ευνοϊκή για τις ελληνικές εταιρίες, αφού η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου (που χρησιμοποιείται συνήθως για τον υπολογισμό του ρίσκου μιας χώρας) κινείται συνεχώς σε νέα ιστορικά χαμηλά, εξασφαλίζοντας φθηνότερο δανεισμό για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τέλος, η τιμή της μετοχής της LAMDA Development αποτυπώνει καθαρά και μόνο τις προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με την επένδυση στο Ελληνικό, όπου περαιτέρω καθυστέρηση στην έναρξη της επένδυσης ή η εξασφάλιση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση αυτής με όχι και τόσο ευνοϊκούς όρους, πιθανών να οδηγήσει σε διόρθωση της.

Πέραν των παραπάνω όμως, η χώρα μας χρειάζεται επενδύσεις τέτοιου μεγέθους, καθώς αυτές αλλάζουν την εικόνα της στο εξωτερικό, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, και την οδηγούν στον δρόμο της ανάπτυξης.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    17
    Shares
  •  
  •  
  • 17
  •