Ένωση Ελλήνων Επενδυτών: Ανεπαρκής η πληροφόρηση προς τους μετόχους της Attica Bank

1) Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών ,  σε συνέχεια  της συνεργασίας της ( για την υπόθεση FF)  με τον Διεθνή Οργανισμό proxy advising ,International Shareholder Services ISS,  σκοπεύει να παρακολουθεί στενά την ανταπόκριση των ελληνικών εισηγμένων εταιριών στα αιτήματα των μετόχων τους  και να τις βαθμολογεί αντίστοιχα.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και βάσει των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας που προβλέπονται από το καταστατικό της Τράπεζας,  υποβάλαμε στις 25/06/2019  εγγράφως 3 ερωτήματα  στη Διοίκηση της ATTICA BANK, ερωτήματα που επαναλάβαμε προφορικά  κατά την επαναληπτική Γ.Σ  της 22/7/19.(βλ Ερωτήματα που θέτουμε στην Attica Bank)

Ωστόσο, η μόνη απάντηση που λάβαμε από τον προεδρεύοντα της  Γ.Σ. στα ερωτήματα μας, ήταν  προφορική  της μορφής: “Τα θέματα που θέτετε με τα ερωτήματά σας δεν αφορούν την ΓΣ “, απάντηση που θεωρούμε ότι δεν συνάδει με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και που ουσιαστικά ισοδυναμεί με μη απάντηση, από τη στιγμή μάλιστα που τα ερωτήματα   αφορούν απόλυτα τους μετόχους και την Γ.Σ. που στερήθηκαν ουσιώδους πληροφόρησης!

Κατόπιν αυτής της αντιμετώπισης και της άρνησης τεκμηριωμένης απάντησης σε ερωτήματα  μετόχου- Ένωσης  μετόχων, θεωρούμε ότι την παρούσα χρονική περίοδο, η εταιρική διακυβέρνηση  και η διαφάνεια δεν υπηρετούνται ορθά στην ATTICA BANK.

2)  Στη σελ 92/227   ATTICA BANK – Ετήσια Οικονομική Έκθεση  2018, η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ αναφέρει στο τέλος της Έκθεσης της  ότι διορίζεται Ελεγκτής  για 11η συνεχή χρονιά !

Ωστόσο, σύμφωνα με την  Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και λαμβάνοντας υπόψη τον ν.4449/2017 και τον Κανονισμό 537/2014 : “Οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο πέντε (5) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους και δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας πριν παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή.”

Θέσαμε τα παραπάνω υπόψη του προεδρείου της Γ.Σ. και η απάντηση που δόθηκε ήταν και  πάλι  απογοητευτική:” Ναι μεν προβλέπεται από την νομοθεσία η 5 ετία , όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμα το εκτελεστικό διάταγμα (!)” 

Επισημαίνουμε ότι άσχετα από τις προβλέψεις της νομοθεσίας, και ειδικά μετά το σκάνδαλο της FF και το φιάσκο των ανύπαρκτων ελέγχων από τους ορκωτούς ελεγκτές, θα έπρεπε με δική της πρωτοβουλία η Διοίκηση της Τράπεζας να ζητήσει αλλαγή του ορκωτού ελεγκτή , καθώς επαγγέλλεται ότι είναι νέα διοίκηση που ανέλαβε μετά το 2016 και θέλει να αφήσει πίσω της τα “λάθη” του παρελθόντος .

Η Ένωση Ελλήνων  Επενδυτών θα παρακολουθήσει το εν λόγω θέμα ,θέτοντας το   εγγράφως στην Ε.Λ.Τ.Ε  και στην Επιτροπή κεφαλαιαγοράς

  •  
  •  
  •  
  •  
  •