Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019: Το Συμβούλιο εγκρίνει σειρά μέτρων έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία.

Στόχος των μέτρων είναι να μετριαστεί ο αντίκτυπος ενός σεναρίου χωρίς συμφωνία για τη χρηματοδότηση ενός ευρέος φάσματος τομέων, όπως η έρευνα και η γεωργία.

Θα επιτρέψουν στην ΕΕ να συνεχίσει να πραγματοποιεί πληρωμές προς τους δικαιούχους του ΗΒ για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και αποφάσεις που έχουν ληφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, εφόσον το ΗΒ συνεχίζει να καταβάλλει τη συμφωνηθείσα συνεισφορά του στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για το εν λόγω πλαίσιο έκτακτης ανάγκης στις 17 Απριλίου 2019.

Ένα σενάριο χωρίς συμφωνία δεν επηρεάζει τη βασική αρχή ότι η ΕΕ των 27 και το ΗΒ θα πρέπει να τηρήσουν τις οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει από κοινού. Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα θα συμβάλουν στη διασφάλιση αυτού του στόχου. Θα ωφελήσουν τα άτομα και τις οντότητες του ΗΒ και θα αποφύγουν πιθανές διαταραχές σε άλλους δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης.

κ. Mika Lintilä, Yπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας που ασκεί την τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου

Βάσει του συμφωνηθέντος πλαισίου έκτακτης ανάγκης, το ΗΒ θα πρέπει να επιβεβαιώσει γραπτώς ότι θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019, όπως έχει εγκριθεί. Θα πρέπει επίσης να αποδεχθεί τους αναγκαίους λογιστικούς και άλλους ελέγχους για τα προγράμματα και τις δράσεις της ΕΕ, και να πραγματοποιήσει την πρώτη πληρωμή στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο μετά την αποχώρησή του. Μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές θα διατηρηθεί η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2019 του ΗΒ και των οντοτήτων του ΗΒ.

Δεδομένου ότι το ΗΒ καταβάλλει τη συνεισφορά του για ολόκληρο το 2019, το ΗΒ και οι οντότητες του ΗΒ θα είναι επίσης επιλέξιμες το 2019 για τους σκοπούς των προϋποθέσεων που καθορίζονται για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, προσκλήσεις υποβολής προσφορών, διαγωνισμούς και κάθε άλλη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, πλην ειδικών περιπτώσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την απώλεια της συμμετοχής του ΗΒ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Επιπλέον, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψουν τη συνέχιση της χρηματοδότησης των δικαιούχων στα κράτη μέλη της ΕΕ όπου η επιλεξιμότητά τους εξαρτάται από τη συμμετοχή του ΗΒ στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές νομικές συμβάσεις και αποφάσεις έχουν υπογραφεί ή εγκριθεί πριν από την αποχώρηση του ΗΒ.

Αυτό το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης θα πάψει να ισχύει εάν το ΗΒ διακόψει τις πληρωμές ή εάν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές ελλείψεις κατά την εκτέλεση των λογιστικών και άλλων ελέγχων.

Δεν προδικάζει μια συμφωνία που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ένα σενάριο χωρίς συμφωνία για οικονομική διευθέτηση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, η οποία θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των αμοιβαίων υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του ΗΒ στην ΕΕ.

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα αποσκοπούν στο να διατηρηθούν ανεπηρέαστα τα σχετικά μερίδια των κρατών μελών της ΕΕ των 27 κατά τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019.

Ιστορικό

Από τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ΕΕ, η ΕΕ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τόσο η ΕΕ όσο και το ΗΒ θα πρέπει να τηρούν τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνολική περίοδο της συμμετοχής του ΗΒ στην ΕΕ. Η αρχή αυτή υπενθυμίστηκε στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) της 29ης Απριλίου 2017 για τις διαπραγματεύσεις περί Brexit και αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης που συμφωνήθηκε από τα 27 κράτη μέλη και την κυβέρνηση του ΗΒ τον Νοέμβριο του 2018. Η απουσία συμφωνίας αποχώρησης κατά την ημερομηνία της αποχώρησης δεν θα επηρεάσει τη βασική αυτή κατευθυντήρια αρχή.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •