Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανά χώρα

Στις 9 Ιουλίου 2019 το Συμβούλιο εξέδωσε συστάσεις και γνώμες σχετικά με τις οικονομικές, εργασιακές και δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών για το 2019.

Γενικός στόχος των συστάσεων είναι να παροτρύνουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το αναπτυξιακό δυναμικό τους εκσυγχρονίζοντας τις οικονομίες και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανθεκτικότητά τους.

Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις αντίξοες συνθήκες, για το 2020 προβλέπεται οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη ενώ το επίπεδο ανεργίας δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλό. Στο πλαίσιο αυτό, οι συστάσεις ανά χώρα αφορούν κυρίως την εφαρμογή ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προώθηση επενδυτικών στρατηγικών και υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών.

Η έκδοση των συστάσεων αποτελεί το τελικό στάδιο του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» του 2019, δηλαδή της ετήσιας διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Στις 20 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση σχετικά με τις συστάσεις ανά χώρα. Οι πτυχές που αφορούσαν την εργασιακή πολιτική εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών στις 8 Ιουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνεπάγεται την ταυτόχρονη παρακολούθηση ετησίως των οικονομικών, εργασιακών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου.

Με βάση τις ετήσιες πολιτικές κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο τον Απρίλιο :

  • τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων της οικονομικής πολιτικής τους. Βάσει των προγραμμάτων αυτών, καθορίζεται ένα μεσοπρόθεσμο μακροοικονομικό σενάριο, καθώς και οι εθνικοί στόχοι υλοποίησης της στρατηγικής ΕΕ «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την ανάπτυξη, καταγράφονται τα σημαντικότερα εμπόδια της ανάπτυξης και θεσπίζονται μέτρα που ευνοούν την ανάληψη, βραχυπρόθεσμα, πρωτοβουλιών για την τόνωση της ανάπτυξης·
  • προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές τους. Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης υποβάλλουν προγράμματα σταθερότητας, ενώ τα κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης υποβάλλουν προγράμματα σύγκλισης. Βάσει των προγραμμάτων αυτών, καθορίζονται οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι και τα βασικά σενάρια οικονομικών εξελίξεων, περιγράφονται τα δημοσιονομικά και οικονομικά μέτρα και αναλύονται οι επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στη δημοσιονομική κατάσταση και το χρέος οιαδήποτε αλλαγή σεναρίου.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο εγκρίνει συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) και γνώμες. Παρέχει διευκρινίσεις στις περιπτώσεις όπου οι συστάσεις του δεν αντιστοιχούν σε αυτές που έχει προτείνει η Επιτροπή.

Για πρώτη φορά και μετά την έξοδο της Ελλάδας από το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018, οι ΣΑΧ του 2019 απευθύνονται και στα 28 κράτη μέλη.

Τον Μάρτιο του 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε ειδική σύσταση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών της ευρωζώνης. Η σύσταση αυτή έγινε εγκαίρως ούτως ώστε, κατά την έκδοση των συστάσεων ανά χώρα, να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα που συνδέονται με την ευρωζώνη.

Τα σχέδια συστάσεων περιλαμβάνονται στα ακόλουθα έγγραφα:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •