Η ΕΕ προσαρμόζει σημαντικό αριθμό νομοθετικών πράξεων στη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό για την ευθυγράμμιση 64 νομοθετικών πράξεων που αναφέρονται στην αποκαλούμενη «κανονιστική διαδικασία με έλεγχο» με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας εισήγαγε διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση πράξεων προς εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις). Αυτό σημαίνει ότι όλες οι υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη «κανονιστική διαδικασία με έλεγχο» πρέπει να ευθυγραμμισθούν με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Αυτό έχει ήδη γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αναγνώρισαν το 2016 στη Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ότι απαιτείται ταχεία ευθυγράμμιση.

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα καλύπτει ορισμένες από τις πράξεις που προτάθηκαν για ευθυγράμμιση από την Επιτροπή το 2016. Στις περισσότερες περιπτώσεις αντικαθιστά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο με παραπομπές σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και σε ορισμένες περιπτώσεις σε εκτελεστικές πράξεις.

Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα συνεχίσουν να εξετάζουν την ευθυγράμμιση των υπόλοιπων πράξεων κατά τη διάρκεια της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •