Ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη: Το Συμβούλιο συγκροτεί ομάδα σοφών υψηλού επιπέδου

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση για τη σύσταση ομάδας σοφών υψηλού επιπέδου σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη.

Η ομάδα θα προεδρεύεται από τον Thomas Wieser και θα περιλαμβάνει 8 ανεξάρτητα μέλη. Θα πρέπει να υποβάλει, έως τον Οκτώβριο του 2019, έκθεση στην οποία θα περιγράφονται τα προβλήματα και οι δυνατότητες εξορθολογισμού του τρόπου χρηματοδότησης των αναπτυξιακών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και θα προτείνονται πιθανές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του υπάρχοντος πλαισίου.

Η ομάδα επιφορτίζεται ειδικότερα με την εξέταση όλων των υφιστάμενων αναπτυξιακών μέσων που υπάγονται στη διαχείριση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) καθώς και με τον καθορισμό του τρόπου μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους εμπλεκόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Η ομάδα σοφών αναμένεται να εκδώσει τις συστάσεις της με βάση:

 • αξιολόγηση της ικανότητας του τρέχοντος συστήματος να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της ΕΕ για την εξωτερική δράση και την ανάπτυξη,
 • ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων όλων των εμπλεκόμενων μέσων και φορέων,
 • τις δυνατότητες κάθε θεσμικού φορέα να ενισχύσει περαιτέρω τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τις κρατικές δανειοδοτικές πράξεις.
 •  
  23
  Shares
 •  
 •  
 • 23
 •