Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για την LAMDA Development

Η LAMDA Development ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) των τριών εμπορικών κέντρων, κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 15,6% σε σχέση με το 2017 και ανήλθε σε €59,2 εκατ., κυρίως λόγω της εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού 50% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens το β’ εξάμηνο του 2017. Χωρίς την πραγματοποιηθείσα εξαγορά, η αύξηση θα ήταν 2,1%.

Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €48,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 16,9%, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές από τις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους, το συνολικό EBITDA ανήλθε σε €103,8 εκατ.

Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει σταθερά το 100% ενώ το ενδιαφέρον από νέους Μισθωτές παραμένει έντονο. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων καθώς, επίσης, και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων, παρουσίασαν σε σύγκριση με το 2017, αύξηση 3% και 1,6% αντίστοιχα.

Οι επισκέπτες μας σταθερά επιβεβαιώνουν την προτίμηση τους στη συνολική εμπειρία που προσφέρουν τα κέντρα μας τόσο σε επίπεδο καταναλωτικών επιλογών όσο και σε επίπεδο ψυχαγωγίας. Οι μισθωτές των κέντρων μας ωφελούνται από την υψηλή επισκεψιμότητα όσο και από τη συνεχή υποστήριξή μας σε προωθητικές ενέργειες διαφήμισης και επικοινωνίας.

Σημειώνεται ότι από το γ’ τρίμηνο 2017 η εταιρεία LAMDA OLYMPIA VILLAGE (LOV) δεν ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, αλλά ενοποιείται πλήρως βάσει της αναλογικής μεθόδου.

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου το 2018 κατά €0,8 εκατ.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε σε €48,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,9%. Τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη ανήλθαν σε €42,3 εκατ. έναντι ζημιών €48,3 εκατ. το 2017, σημαντικότατη μεταβολή που οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων, στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και στη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου.

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) ανήλθε σε €438,9 εκατ. (€5,64 ανά μετοχή) από €395,1 εκατ. την 31/12/2017.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •