Εμφανής η «κόπωση» του Γενικού Δείκτη στο Χ.Α

Αμετάβλητος ολοκλήρωσε ουσιαστικά σήμερα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας στις 713,66 μονάδες με οριακές απώλειες 0,01%. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα 46,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,2 εκατ. πραγματοποιήθηκαν μέσω πακέτων.

Παρά τις προσπάθειες να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα ο γενικός δείκτης τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, φθάνοντας έως το υψηλό των 716,26 μονάδων, δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος, καθώς στα μέσα της διαπραγμάτευσης οι εντολές πώλησης εντάθηκαν, οδηγώντας τον έως και στο χαμηλό των 708,23 μονάδων. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν για τον γενικό δείκτη στις τελευταίες δύο ώρες, όπου εντολές αγοράς σε επιλεκτικές μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης διέγραψαν ουσιαστικά τις απώλειες, οδηγώντας τον στα χθεσινά επίπεδα.

Τα εταιρικά αποτελέσματα που συνεχίζουν να ανακοινώνονται για τις εισηγμένες εταιρείες, διατηρούν το κλίμα αναμονής στις τάξεις των επενδυτών, κάτι το οποίο έγινε και σήμερα εμφανές στη σημερινή συνεδρίαση, με τον τζίρο να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Πολύ κοντά στη δημιουργία «χρυσού σταυρού» παραμένει ο γενικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε οριακά πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 725,0 μονάδες, και η στήριξη στις 691,0 μονάδες. Οι επόμενες συνεδριάσεις συνεχίζουν να παραμένουν κρίσιμες για την βραχυπρόθεσμη πορεία του γενικού δείκτη, καθώς οι πιθανότητες για πτωτική διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 700 μονάδων, παραμένουν αυξημένες.

Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,637% με οριακά κέρδη 0,04%, και της δεκαετίας στο 3,776% με οριακές απώλειες 0,05%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία επήλθε περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 3,1 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά Ευρώ 2,1 δισ. σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,5 δισ.-Το 2018, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση τριών χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 3 δισ. περίπου και αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 7δισ.περίπου. Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε Ευρώ 38,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, αυξημένα κατά Ευρώ 3,8 δισ. σε ετήσια βάση. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 32,7 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 104% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 έναντι 124% τον Δεκέμβριο 2017.-Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 6,8 δισ. σε ετήσια βάση. Τον Φεβρουάριο 2019, εξαλείφθηκε πλήρως η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).-Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,4%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,7 δισ.-Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.756 εκατ., μειωμένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

Με την ανώτατη διάκριση «ChannelPartneroftheYear2018» βραβεύτηκε η SpaceHellas στην ετήσια εκδήλωση «DellEMCPartnerAwards», που διοργάνωσε η εταιρεία για να τιμήσει και να αναγνωρίσει τις προσπάθειες των συνεργατών της στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η τελετή έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου 2019,σε μια ιδιαίτερη βραδιά στο Σαρόγλειο Μέγαρο, παρουσία όλων των συνεργατών της DellEMC.

Κατόπιν του από 28/3/2019 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου περί υποβολής δημόσιας πρότασης από αμερικανικό fund προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική – Διαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία» και σε συνέχεια της από 23/11/2018 ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την οποία η Εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν είχε υποβληθεί δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της αλλά μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού, τελούσα υπό σειρά αιρέσεων και υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγούνταν νομικός και οικονομικός έλεγχος, η Εταιρεία ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Ο διενεργούμενος νομικός και οικονομικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη και δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας.

Η Μυτιληνέος Α.Ε ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε €144,2 εκατ. έναντι €145,8 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.  Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε €1,009 έναντι €1,020 το 2017. Το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε €0,36 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή) αυξημένο έναντι €0,32 το προηγούμενο έτος. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €177,7 εκατ., σε €390,4 εκατ. από €568,1 εκατ. την 31/12/2017.  Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε €290,0 εκατ. έναντι €298,9 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε €1.526,5 εκατ. ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση.

Η Frigoglass ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στη διάρκεια του τριμήνου ανήλθαν σε €8,0 εκατ., έναντι €15,8 εκατ. πέρυσι, με το αντίστοιχο περιθώριο να μειώνεται κατά 580 μονάδες βάσης, σε 9,0%, σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €5,4 εκατ., έναντι €3,1 εκατ. πέρυσι, λόγω των καθαρών συναλλαγματικών ζημιών από την υπερτίμηση του Νάιρα Νιγηρίας, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2017, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ενισχύθηκαν από κέρδη λόγω της υποτίμησης του Νάιρα σε απαιτήσεις που είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Οι καθαρές ζημίες του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε€6,3 εκατ., έναντι καθαρών κερδών ύψους €68,9 εκατ. Η μείωση αυτή αντανακλά τα περυσινά κέρδη από τη διαγραφή δανεισμού και τη μετατροπή των μετατρέψιμων ομολογιών στο πλαίσιο της διαδικασίας κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    22
    Shares
  •  
  •  
  • 22
  •