Στα 143,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το 2018

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε σήμερα μετά την λήξη της συνεδρίασης τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ήταν αυξημένα κατά 6,3% στα €1.547,0 εκ.(FY 2017: €1.455,5εκ.). Το GGRδ’ τριμήνου 2018 αυξήθηκε κατά 7,6% στα €440,7 εκ.(Q4 2017: €409,7εκ.), ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη επίδοση του ΚΙΝΟ. Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ήταν αυξημένο κατά 7,3% στα €605,9 εκ. (FY2017: €564,7εκ.). Το δ’ τρίμηνο 2018 το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 9,8% στα €171,8 εκ. (δ’ τρίμηνο 2017: €156,6εκ.).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) χρήσης 2018 ήταν αυξημένα κατά 15,4% στα €353,6 εκ.(FY2017: €306,5 εκ.) και EBITDA δ’ τριμήνου 2018 στα €109,0 εκ.(Q4 2017: €82,9 εκ.), υψηλότερα κατά 31,5% σε ετήσια βάση ή κατά 21,1% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκαν σε €76,1 εκ. σημειώνοντας πτώση κατά 9,6% σε ετήσια βάση ή κατά 1,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση, παρόλο που επιβαρύνθηκαν με επιπρόσθετο κόστος ύψους €8,6 εκ. από την ενοποίηση της Neurosoft για ολόκληρο το έτος.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2018 στα €143,3 εκ.(FY2017: €126,2 εκ.) αυξημένα κατά 13,7% σε σχέση με πέρυσι & καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2018 στα €38,1 εκ. (Q4 2017: €32,9εκ.) σημειώνοντας αύξηση κατά 15,8% σε ετήσια βάση, παρά την επιβάρυνση με €17,5ε κ. από την απομείωση της υπεραξίας της Neurosoft. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2018 αυξήθηκαν κατά €39,4%. Ισχυρή ταμειακή θέση, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε €459,0 εκ. και Καθαρός Δανεισμός/EBITDA1,3x.

18.944 VLTs και 5.370 SSBTs εγκατεστημένα στην Ελλάδα στις31 Δεκεμβρίου 2018. Το υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή είναι €0,60, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους €0,10 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους €0,70.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •