Λογιστική «διευκόλυνση» 300 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες

Σύμφωνα την απόφαση 1518/2018 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως στην περίπτωση που ο φόρος που προκύπτει για το φορολογούμενο εισόδημα των τραπεζικών και ασφαλιστικών ανωνύμων εταιρειών δεν επαρκεί για την έκπτωση του φόρου που παρακρατήθηκε για τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματά τους, το πιστωτικό υπόλοιπο του παρακρατηθέντος φόρου δεν επιστρέφεται μεν, παραμένει όμως προς έκπτωση στον χρόνο της διανομής των κερδών που αναλογούν στα κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα εισοδήματα, όπως παραμένει προς έκπτωση για τον ίδιο χρόνο της διανομής το σύνολο του παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση ζημίας.

Πιο συγκεκριμένα: προβλέπεται ρητά ότι τα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2009, 2011, 2012 και 2013 των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά το μέρος που οφείλονται σε φόρο που παρακρατήθηκε δυνάμει των διατάξεων της παρ. 8 του όρθρου 12 του ν. 2238/1994 δεν επιστρέφονται κατά τη χρήση που προέκυψαν αλλά μπορούν να συμψηφιστούν, όταν προκύψει φόρος εισοδήματος και κατά το μέρος που ο φόρος επαρκεί για το σκοπό του συμψηφισμού αυτού και μέχρι ολοσχερούς συμψηφισμού τους.

Πηγή:cnn.gr

  •  
    3
    Shares
  •  
  •  
  • 3
  •