Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την απασχόληση, την ανάπτυξη, και την ανταγωνιστικότητα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Ενστερνίζεται τους τομείς προτεραιότητας πολιτικής, όπως προσδιορίζονται στηνετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και καλεί τα κράτη μέλη να τους αποτυπώσουν στα προσεχή τους εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Συμφωνεί επίσης με το σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ.

Μια ισχυρή οικονομική βάση έχει κομβική σημασία για την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, καθώς και για τον ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή. Θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ολοκληρωμένης προσέγγισης που αντιμετωπίζει τις τρέχουσες και αναδυόμενες παγκόσμιες προκλήσεις στους τομείς της τεχνολογίας, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας και συνδέει όλες τις σχετικές πολιτικές και διαστάσεις: την Οικονομική και Νομισματική Ένωση που θα πρέπει να εμβαθυνθεί, την ενιαία αγορά σε όλες τις διαστάσεις της, ως ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης της Ένωσης· μια αποφασιστική βιομηχανική πολιτική που να επιτρέπει στην ΕΕ να παραμείνει δύναμη στον τομέα της βιομηχανίας· μια μακρόπνοη ψηφιακή πολιτική που να αρμόζει στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και την άνοδο της οικονομίας δεδομένων· και μια φιλόδοξη και ισχυρή εμπορική πολιτική που να διασφαλίζει θεμιτό ανταγωνισμό, αμοιβαιότητα και αμφίδρομα οφέλη. Πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην κοινωνική διάσταση.

Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την ανάληψη δράσης από την ΕΕ και τακράτη μέλη της μεβάση τα εξής:

Η συνέχεια εδώ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •