Στα 200 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Eurobank για την χρήση του 2018

Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για την χρήση του 2018, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη3αυξήθηκαν κατά 8,0% και διαμορφώθηκαν σε €200εκ.το 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων3ενισχύθηκαν κατά 51,3% σε €294εκ. -Tα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 3,3% σε €1,4δισ. -Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκανκατά16,4% σε €311εκ.,κυρίως λόγω υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες κεφαλαιαγορών, τη διαχείριση περιουσίας και τις χορηγήσεις, καθώς και της αποπληρωμής τωνεγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 54μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2018.-Η αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες αντιστάθμισε τη μείωση των εσόδων από τόκους, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να παραμείνουν στα επίπεδα του 2017 και να διαμορφωθούν σε €1,7δισ. -Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,9% σε €1,8δισ.λόγω χαμηλότερων εσόδων από συναλλακτικές και λοιπές δραστηριότητες. -Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,7%στον Όμιλο και 3,5%στην Ελλάδα το 2018. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε47,6%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 1,4% σε €848εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 2,1% σε €966εκ. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation)ήταν για 2ησυνεχή χρονιά αρνητικός και διαμορφώθηκε σε -€920εκ.το 2018. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 550μονάδες βάσης έναντι του 2017 σε37,0%. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €3,5δισ.το 2018, εκ των οποίων €1δισ. από την πώληση καταναλωτικών δανείων. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 53,2% στο τέλος του 2018. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 9,3% το 2018σε €680 εκ. και αντιστοιχούσαν σε 189 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων. Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη4να αυξάνονται σε €145εκ., από €130εκ. το 2017. O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,2% επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 16,7%στο τέλος του2018. Pro-forma για τη συγχώνευση με τη Grivalia, οι ανωτέρω δείκτες διαμορφώνονται σε 16,2% και 18,7% αντίστοιχα, έναντι δεικτών CET1 OCR10,25%και CADOCR13,75% για το 2019. -Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA είναι μηδενική.-Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €4,2δισ. στην Ελλάδα και €5,2δισ. για τον Όμιλο το 2018. Οι χορηγήσεις του Ομίλου5αυξήθηκαν κατά €0,6δισ. σε ετήσια βάση. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 92,6%, από 109,6% το 2017. Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •