Προστασία δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ των 27 οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας πριν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Σήμερα, οι πρέσβεις των κρατών μελών στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου ενέκριναν το κείμενο του σχεδίου κανονισμού για τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η ΕΜΑ θα ενημερώσει τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εάν εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στην ίδια μορφή, το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα μέτρα είναι περιορισμένα από άποψη χρονικής διάρκειας και πεδίου εφαρμογής και θα εγκριθούν μονομερώς από την ΕΕ. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μόνον εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ένωση χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας αποχώρησης.

“Το σχέδιο κανονισμού διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις βασικές αξίες του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα εγγυώνται ότι οι πολίτες της ΕΕ των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου που μετακινήθηκαν ελεύθερα στο εσωτερικό της Ένωσης θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που απέκτησαν πριν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.”
κ. Marius-Constantin Budăi, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Διαβάστε περισσότερα

  •  
  •  
  •  
  •  
  •