Η εταιρεία των 60.000 ευρώ, οι ανύπαρκτοι ισολογισμοί, και τα κέρδη των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Είναι γνωστό πως στην χώρα που ζούμε συμβαίνουν πολλά παράξενα πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με την κοινή λογική. Το πρόσφατο παράδειγμα της Folli Follie, είναι ένα από τα λίγα τα οποία έχουν έρθει στην επιφάνεια της δημοσιότητας, προκαλώντας την έκπληξη όλων μας.

Η κρίση όμως όλα αυτά τα χρόνια «χτυπά» μόνο, όλους εμάς τους κοινούς θνητούς ή όσοι εν πάσι περιπτώσει δεν έχουμε κάποιον «μπάρμπα στην Κορώνη». Αποτελεί κοινό μυστικό πλέον, πως αρκετοί επιχειρηματίες διάγουν πολυτελή βίο ενώ οι εταιρείες τους είναι καταχρεωμένες, κάτι σαν το γνωστό «φτωχή χώρα με πλούσιους πολίτες».

Η κρίση που διανύουμε την τελευταία περίπου δεκαετία, φαίνεται να μην μας έχει διδάξει τίποτα, όσο αφορά την νοοτροπία και την παιδεία μας. Κι αυτό διότι, αντί σε οικονομικό επίπεδο να δημιουργήσουμε ως χώρα όλες εκείνες τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός, ώστε να επενδυθούν χρήματα στην ελληνική οικονομία, εμείς συνεχίζουμε να ακολουθούμε τον δρόμο τον οποίο γνωρίζουμε εδώ και χρόνια.

Είναι γνωστή στους περισσότερους από εμάς, η υπόθεση του Ερρίκος Ντυνάν, το οποίο βρίσκεται πλέον σε διαδικασία πώλησης, ενώ είναι επίσης γνωστή και η σχέση της Τράπεζας Πειραιώς με το εν λόγω νοσοκομείο. Αυτό το οποίο όμως δεν είναι γνωστό, είναι η θυγατρική εταιρεία της τράπεζας η οποία διαχειρίζεται τα τελευταία χρόνια το νοσοκομείο.

Ποια είναι η NEW EVOLUTION;

Την 30η Σεπτεμβρίου του 2005 ιδρύθηκε η εταιρεία με επωνυμία «NEW EVOLUTION», (Εφημερίς Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 10934, 14 Οκτωβρίου 2005) με σκοπό την α) απόκτηση, εκμετάλλευση, οικοδόμηση, διαχείριση, αξιοποίηση, διάθεση και ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων. β) Η ανέγερση οικοδομών εργολαβικός ή με αντιπαροχή. γ) Η απόκτηση οικοπέδων και λοιπών ακινήτων, είτε προς οικοδόμηση, είτε προς επισκευή αναπαλαίωση, καθώς και η μεταπώληση αυτών. δ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων και εν γένει κτηματικών συναλλαγών. ε) Η διαμεσολάβηση σε εκμετάλλευση ακινήτων με προμήθεια. ζ) Η εκπόνηση συναφών αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και πολεοδομικών μελετών. η) Η αντιπροσώπευση και η συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους συναφών σκοπών. θ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων. ι) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας, ως και κάθε συναφούς με αυτήν δραστηριότητας. κ) Η ανέγερση ξενοδοχείων, κάθε μορφής ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων επί ιδιοκτήτων ή ιδιοκτησίας τρίτων οικοπέδων και η εκμετάλλευση αυτών καθώς και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών μονάδων που ανήκουν σε τρίτους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή και στην αλλοδαπή. λ) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού. μ) Η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, ως και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα, σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής. ν) Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων, εταιρικών μεριδίων ή τίτλων εταιριών οποιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στις 60.000 ευρώ, διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ έκαστος.

Την 12η Φεβρουαρίου του 2009 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 1345, 18 Φεβρουαρίου 2009), η εν λόγω εταιρεία περνά εξολοκλήρου στον έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς.

Στις 30 Νοεμβρίου του 2009 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 794, 2 Φεβρουαρίου 2010), η εταιρεία προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.000 ευρώ, με το μετοχικό της κεφάλαιο να ανέρχεται πλέον στις 61.000 ευρώ.

Στις 19 Μαρτίου του 2014 η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αλλαγή της επωνυμίας σε ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ−ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.», (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 12044, 12 Νοεμβρίου 2014).

Οι ισολογισμοί

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της εταιρείας για την χρήση του 2008, η εταιρεία δεν εμφανίζει καθόλου κύκλο εργασιών (όπως και σε αυτή του 2007), με τις ζημίες προ φόρων να ανέρχονται στις 14.238,46 ευρώ, όπου όπως προκύπτει από τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, η εταιρεία το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν απασχολούσε προσωπικό.

Στο ισολογισμό για την χρήση του 2013, η εταιρεία επίσης δεν παρουσιάζει κύκλο εργασιών, με τις ζημιές προ φόρων να ανέρχονται στις 20.781,16 ευρώ, ενώ και στο τέλος της τρέχουσας αλλά και προηγούμενης χρήσης η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό. Έκτοτε, η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει κάποιο ισολογισμό, έτσι ώστε να υπάρχει μια γενική εικόνα για την οικονομική της κατάσταση.

Το Ερρίκος Ντυνάν

Τον Σεπτέμβριο του 2014 το Ερρίκος Ντυνάν περνά στον έλεγχο της «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε», ως ο μοναδικός πλειοδότης, χωρίς όμως να αναλάβει τα χρέη του νοσοκομείου, έπειτα από πλειστηριασμό που προκάλεσε η ίδια η Τράπεζα Πειραιώς. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εργαζόμενοι τότε: «Εμείς οι εργαζόμενοι του Ερρίκος Ντυνάν, εδώ και τέσσερα χρόνια βιώνουμε έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά, που κάποιοι υπαίτιοι προκάλεσαν, σε ένα Νοσηλευτικό Ίδρυμα – πρότυπο στο χώρο της Υγείας, δεδομένου ότι μας οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές πολλών μηνών, την εξόφληση των οποίων κανείς δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί.

Ήδη δε την 24η Σεπτεμβρίου 2014 με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, εκτέθηκε σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ως οικονομικό σύνολο, ενώ μοναδικός πλειοδότης και υπερθεματιστής αναδείχθηκε η εταιρεία ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε., η οποία σήμερα ‘νίπτει τας χείρας’ της, δηλώνοντας, λίγο ως πολύ, ότι ουδεμία σχέση έχει με το προηγούμενο καθεστώς. Παραβλέπει, ωστόσο, η διοίκηση του διάδοχου εργοδότη, ότι υφίσταται συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, που ρυθμίζει τέτοιες περιπτώσεις.

Άμεσα και ίσως μοναδικά θύματα όλης αυτής της κατάστασης είμαστε οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βιώνουμε μία ιδιότυπη μορφή ομηρίας, έχοντας στην ουσία μετατραπεί σε αμέτοχους παρατηρητές των ιθυνόντων, οι οποίοι προσπαθούν να αποποιηθούν των ευθυνών τους.

Και ενώ πρωτίστως θα έπρεπε να επιδειχθεί σεβασμός στους εργαζομένους του Ντυνάν, που τόσο χρόνια το στηρίζουν, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να μην λαμβάνουμε ούτε καν κάποια υπόσχεση για την εξόφληση των δεδουλευμένων μας αποδοχών, ενώ κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί για την τύχη των σχέσεων εργασία μας και τη διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, ενώ οι εργαζόμενοι έχουμε αναφαίρετο δικαίωμα να καταστούμε κοινωνοί και συνομιλητές κάθε διαλόγου που διεξάγεται σχετικά με την τύχη των δεδουλευμένων μας αποδοχών και των εργασιακών μας σχέσεων εν γένει.

Οι εργαζόμενοι έχουμε κάθε δικαίωμα να απαιτούμε δέσμευση των ιθυνόντων, ενώ τα αρμόδια Υπουργεία (Εργασίας και Υγείας) πρέπει να αναπτύξουν ξεκάθαρη πρωτοβουλία, προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αναμένουμε από τις νέες ηγεσίες των Υπουργείων, να υλοποιήσουν τις πάγιες δεσμεύσεις τους για το Νοσοκομείο και να παρέμβουν δυναμικά προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά μας και η καταβολή των δεδουλευμένων – οφειλομένων και αναδρομικών προς ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν καταστεί έρμαια των συσχετισμών, των επιχειρηματικών σχεδίων και των παντός είδους και πάσας προελεύσεως σκοπιμοτήτων».

Συμπέρασμα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε» παρά το γεγονός ότι δεν προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την εξαγορά του Ερρίκος Ντυνάν, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να καρπωθεί το τίμημα από την πώληση του νοσοκομείου. Η μη πραγματοποίηση κύκλου εργασιών τα προηγούμενα χρόνια από την εν λόγω εταιρεία, αλλά και η μη απασχόληση προσωπικού, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τον πραγματικό σκοπό της. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση του Ερρίκος Ντυνάν, διαφορετικά «μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος……».

  •  
    134
    Shares
  •  
  •  
  • 134
  •