Δελτίο Τύπου Χρηματιστηρίου Αθηνών

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας  «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ» από την εταιρία ? Μέλος «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Παρασκευή 03/08/2018. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

 

Επίσης, αναφορικά με τις επικείμενες εταιρικές πράξεις των εταιριών Εθνική Τράπεζα και Ιντρακόμ Συμμετοχών, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώνει ότι θα υλοποιηθούν οι κάτωθι ενέργειες:

Εθνική Τράπεζα

Λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €0,30 σε €3,00 και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 9.147.151.527 σε 914.715.153 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με συνένωση των εν λόγω μετοχών (Reverse Split) σε αναλογία  δέκα (10) παλαιές μετοχές της τράπεζας έναντι μίας (1) νέας κοινής μετοχής:

 1. Αναστολή των παραγώγων προϊόντων επί των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 2.6.9.2 του Κανονισμού ΧΑ, μετά το πέρας της συνεδρίασης της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης, όπως αυτή ανακοινωθεί από την εισηγμένη εταιρεία.
 2. Παύση συναλλαγών δανεισμού και αναγκαστική άσκηση θέσεων των προϊόντων «Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων» επί των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ, 7 ημέρες πριν την ημερομηνία τελευταίας διαπραγμάτευσης, όπως αυτή ανακοινωθεί από την εισηγμένη εταιρεία.

Τα παράγωγα προϊόντα καθώς και τα προϊόντα Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων επί της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας, θα επαναδιαπραγματευθούν κατά την ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των υποκείμενων τίτλων.

Ιντρακόμ Συμμετοχών

Λόγω:

 1. μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά συνολικό ποσό €121.066.654,36, ως ακολούθως:
  1. κατά ποσό €36.654,36 με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,41, ανά μετοχή και
  2. κατά ποσό €121.030.000,00, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 133.000.000 υπολειπομένων μετοχών, από €1,41 ανά μετοχή σε €0,50 ανά μετοχή
 2. αύξησης της ονομαστικής αξίας από €0,50 σε €1,00 ?ε ταυτόχρονη συνένωση και ?είωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 133.000.000 σε 66.500.000 (reverse split- 2:1),
 3. αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού €9.500.000,00, καθώς έκδοσης 9.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 7 παλαιές:
  1. Αναστολή των παραγώγων προϊόντων επί των μετοχών της Ιντρακόμ Συμμετοχών σύμφωνα με το άρθρο 2.6.9.2 του Κανονισμού ΧΑ, μετά το πέρας της συνεδρίασης της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης, όπως αυτή ανακοινωθεί από την εισηγμένη εταιρεία.
  2. Παύση συναλλαγών δανεισμού και αναγκαστική άσκηση θέσεων των προϊόντων Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων επί των μετοχών της Ιντρακόμ Συμμετοχών σύμφωνα με το άρθρο 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ, 7 ημέρες πριν την ημερομηνία τελευταίας διαπραγμάτευσης, όπως αυτή ανακοινωθεί από ανακοινωθεί από την εισηγμένη εταιρεία.

Τα παράγωγα προϊόντα καθώς και τα προϊόντα Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων επί της μετοχής της Ιντρακόμ Συμμετοχών, θα επαναδιαπραγματευθούν κατά την ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των υποκείμενων τίτλων.

 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •