Εισήγηση για καταδυτικά πάρκα στο νησί της Ρόδου

Την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού στη Ρόδο, με σκοπό τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων, εισηγείται στην επικείμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την ερχόμενη Πέμπτη 2 Αυγούστου, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

Συγκεκριμένα, ζητείται από το Σώμα να εγκρίνει την ανάθεση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη διερεύνηση τέτοιας δυνατότητας, με κόστος είκοσι χιλιάδες ευρώ.

Στην εισήγησή του, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος αναφέρει ότι η μορφή αυτή τουρισμού αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο και η δημιουργία καταδυτικών πάρκων αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για το Δήμο Ρόδου.

Λέει, συγκεκριμένα: «Η ένταξη του καταδυτικού τουρισμού στο τουριστικό προϊόν αναμένεται να προσελκύσει πλήθος νέων επισκεπτών, αυξάνοντας την τουριστική κίνηση στο σύνολο της Ρόδου. Επιπλέον, σημαντικά αναμένεται να είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς η δημιουργία και η λειτουργία καταδυτικού πάρκου διέπεται από ένα σύνολο επιτρεπόμενων και μη ενεργειών που συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος».

Πιο συγκεκριμένα, εντός της οριοθετημένης περιοχής των καταδυτικών πάρκων απαγορεύονται οι εξής δραστηριότητες: Η αγκυροβολία, κάθε μορφή αλιείας, της υποβρύχιας συμπεριλαμβανόμενης, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της, κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια δραστηριότητα, κάθε δραστηριότητα που παρακωλύει τις καταδύσεις ή τις πράξεις διαχείρισης του πάρκου.

Μέσω, λοιπόν, της αξιολόγησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης αυτού του είδους τουρισμού, θα αναλυθεί ο ρόλος του Δήμου για την αποτελεσματική προώθηση και προβολή του καταδυτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο των εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και την περαιτέρω επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Σημαντικό θεωρείται, επίσης, ότι ο Δήμος θα έχει τον σημαντικό ρόλο της διεκδίκησης έναντι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη χωροθέτηση των καταδυτικών πάρκων, ώστε να επιτραπεί η χωροθέτησή του σε μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση και, ως φυσική συνέπεια αυτού, να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός τους.

Προκειμένου, λοιπόν, να προχωρήσει ο Δήμος στη δημιουργία και λειτουργία του πρώτου δικτύου καταδυτικών πάρκων στη Ρόδο, χρειάζεται να υποβοηθηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του στην αποτύπωση-αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Ειδικότερα οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν αφορούν στα παρακάτω:

• Πλαίσιο αναπτυξιακού μοντέλου για το σχεδιασμό καταδυτικού πάρκου-διερεύνηση και καταγραφή νομοθετικού πλαισίου.

• Περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, έλεγχος και αξιολόγηση παραμέτρων επηρεασμού για τον σχεδιασμό των καταδυτικών πάρκων

• Περιγραφή υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναπτυξιακών δομών στην περιοχή, όπως ζώνες αποκλεισμού από ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, προτεινόμενες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κτλ.

• Αποτύπωση-παρουσίαση των απαιτούμενων τεχνικών, διοικητικών και περιβαλλοντικών υποδομών.
β) Για τη συλλογή ειδικών στοιχείων τεκμηρίωσης για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρόδου, οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν αφορούν τα παρακάτω:

• Έλεγχος συμβατότητας με τυχόν περιορισμούς και επιβαλλόμενες απαγορεύσεις που τίθενται από τη νομοθεσία

• Έλεγχος αποστάσεων από μη συμβατές χρήσεις γης.

Αναφέρει, ακόμη, ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία των καταδυτικών πάρκων είναι ιδιαίτεροι και ως νέος θεσμός κρίνεται αναγκαία η απόκτηση τεχνογνωσίας των στελεχών του Δήμου σε αυτό, από τη συνεργασία του Δήμου με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.

Πηγή:rodiaki.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •