ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Αποκοπή ΑΜΚ μετρητά- όρια διακύμανσης

Από 24/07/2018, οι μετοχές της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS279003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 15.828.960 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,32. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/07/2018 έως και 10/08/2018 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 27/07/2018 έως και 07/08/2018.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 24/07/2018, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (23/07/2018): €0,4300 και -20% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,3560.

Προσαρμοσμένη τιμή : €0,3560

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (23/07/2018): €0,4300
Ανώτατο όριο  +20% : €0,5150

Κατώτατο όριο -20% :  €0,2860

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ – βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών – ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: €0,3560

Ανώτατο όριο + 44,67% : €0,5150

Κατώτατο όριο -20%      : €0,2860

  •  
  •  
  •  
  •  
  •