Δελτίο Τύπου Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» (ISIN:GRS074083007 & GRS074084005) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €3,45, σε συνέχεια αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των 8.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «FORTHNET A.E.» (ISIN:GRS406003004), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής ισάριθμων  ομολογιών.
  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» (ISIN:GRS137003000) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,02 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date)  για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.
  • Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.000.000 τεμαχίων του Εντόκου Γραμματίου του Ελληνικού Δημοσίου, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,09%, ISIN GR0004112380, εκδόσεως 15.06.2018 και ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000.

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (ISIN:GRS488003005) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,36 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,04 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •