Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση ομολογιών της B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι για τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών της B&F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €25 εκατ., ήτοι η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και του άρθρου 9 της απόφασης 1/808/7.02.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνουν ότι έχουν προβεί σε αξιολόγηση της αγοράς-στόχου των Ομολογιών ως εξής :

i.Η αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018 όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι τη λήξη των Ομολογιών) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου.

ii.(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για πελάτες της αγοράς στόχου.

1Shares