Στα 65,2 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Bank στο α’ τρίμηνο

Η Alpha Bank ανακοίνωσε μετά την λήξη στης συνεδρίασης τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία, τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονταισε 65,2 εκατ. ευρώ, έναντι  48,1 εκατ. ευρώ το α ́ τρίμηνο του 2017, με το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων να μειώνεται κατά 9,7% ή 28,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και να διαμορφώνεται στα 268,5 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκων.

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν στα 186,1 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 2,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 9 δισ. ευρώ το τελευταίο έτος. Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2018, μειωμένη κατά 4 δισ. ευρώ από τις αρχές
του έτους.
Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο ανήλθαν στα 35,9 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2018, αυξημένα κατά 2,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και 1 δισ. ευρώ το ά τρίμηνο. Τον Μάιο 2018, τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 1 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 116% στο τέλος Μαρτίου 2018 έναντι 134% το α ́ τρίμηνο 2017.
  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •