Στα 26 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Εθνικής στο α’ τρίμηνο

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα μετά την λήξη της συνεδρίασης τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα οργανικά κέρδη ύψους €26 εκατ., αντανακλώντας τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, μετά τη συντηρητική πολιτική προβλέψεων και την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9.

Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €134 εκατ. το Ά τρίμηνο του 2018 από €153 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-6,6% σε τριμηνιαία βάση) και η βελτίωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις (+21,6% σε τριμηνιαία βάση) αντισταθμίστηκε από την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-11,2% σε τριμηνιαία βάση).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €269 εκατ. από €302 εκατ. το Δ́ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΛΠΧ 9 και τις αναδιαρθρώσεις δανείων, καθώς και τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής, με τα υπόλοιπα των δανείων προς επιχειρήσεις να παραμένουν πρακτικά αμετάβλητα. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επίσης μειώθηκε κατά 33 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 287 μ.β. το Α’ τρίμηνο του 2018.

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,5%, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση 50 μ.β. από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΠ 9 και 16 μ.β. από την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Ο δείκτης CET1 έχει επιβαρυνθεί επίσης από την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ σε Ρουμανία και Αλβανία, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία τους.

Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) συνεχίστηκε και κατά το Α’ τρίμηνο του 2018 και διαμορφώθηκε σε €0,8 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων €0,1 δισ. αφορούν στον αρνητικό
ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους. Η Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά €5,0 δισ. από το τέλος του 2015, υπερβαίνοντας το στόχο του ΕΕΜ για το Α’ τρίμηνο του 2018 κατά €0,92 δισ. Η συνολική μείωση αντανακλά αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών ύψους €1,8 δισ., με το υπόλοιπο να προέρχεται από λογιστικές διαγραφές. Ο εγχώριος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 100 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 43,1% το Α’ τρίμηνο του 2018, με το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 60,4% στην Ελλάδα, αποτελώντας μακράν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των συστημικών Ελληνικών τραπεζών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •