Αύξηση καθαρών κερδών για την Eurobank στο πρώτο τρίμηνο

Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε €57εκ. και τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη να διατηρούνται σταθερά στα €200εκ. Η κερδοφορία των διεθνών δραστηριοτήτων αυξήθηκε κατά 22% σε ετήσια βάση, καθώς το κόστος κινδύνου μειώνεται σε όλες της χώρες της περιοχής όπου δραστηριοπιείται η τράπεζα. Η κεφαλαιακή βάση, η οποία αποδείχθηκε ανθεκτική στην πρόσφατη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ, διαμορφώθηκε σε 15,1% (δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων), με το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε 17,8%, από τους υψηλότερους στον κλάδο.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση σε €355 εκ., ενώ ήταν μειωμένα κατά 4,8% έναντι του Δ ́ τριμήνου 2017, κυρίως λόγω του κόστους των ομολόγων Tier II και λιγότερων ημερών εκτοκισμού (days effect). Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε 2,51%, από 2,55% το Δ ́ τρίμηνο 2017.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διατηρήθηκαν στα επίπεδα του Α ́ τριμήνου 2017 (€64εκ.), ενώ υποχώρησαν κατά 8,4% έναντι του Δ ́ τριμήνου, λόγω χαμηλότερων εσόδων από τις δραστηριότητες του Δικτύου και τις Κεφαλαιαγορές. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούν σε 45 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €419εκ. το Α ́ τρίμηνο 2018 και ήταν μειωμένα κατά 0,5% σε ετήσια και 5,4% σε τριμηνιαία βάση αντίστοιχα. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €452εκ., έναντι €459εκ. το Α ́ τρίμηνο και €494εκ. το Δ́ τρίμηνο 2017. Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €219 εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 3,3% την ίδια περίοδο. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε σε 48,5%.

Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-€210 εκ.) το Α ́ τρίμηνο 2018, με το δείκτη των NPEs να μειώνεται κατά 70 μονάδες βάσης έναντι του Δ ́ τριμήνου 2017 σε 41,8% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. έναντι του Δ ́ τριμήνου 2017. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά 60 μονάδες βάσης σε 56,1%.

Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε €3,9 δισ. και είναι χαμηλότερη κατά €4,0 δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2017. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,3 δισ. στην Ελλάδα και €1,4 δισ. σε επίπεδο Ομίλου. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων,διαγραφών,συναλλαγματικών διαφορών και πωλήσεων) αυξήθηκαν κατά €0,1 δισ. σε ενοποιημένο επίπεδο το Α ́ τρίμηνο 2018. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 102,2%, από 109,6% το 2017.

H διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) παραμένει βασική μας προτεραιότητα. Ο σχηματισμός νέων NPEs παρέμεινε αρνητικός άνω των €200εκ. το Α ́ τρίμηνο, ο δείκτης των NPEs μειώθηκε, ενώ οι προβλέψεις προς τα NPEs αυξήθηκαν. Βασιζόμενοι σε αυτά τα αποτελέσματα και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις επερχόμενες αλλαγές του Νόμου 3869/2010, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουμε όλους τους στόχους μείωσης των NPEs για το 2018.

Στον τομέα της ρευστότητας, οι πρώτοι τρεις μήνες τους 2018 ήταν εξαιρετικοί, καθώς η εξάρτηση από τον ELA μειώθηκε στο μισό, σε λιγότερο από €4 δισ. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν, ενώ στις χορηγήσεις, η τάση αύξησης των επιχειρηματικών δανείων, που είδαμε το 2017, επιβεβαιώθηκε και στο Α ́ τρίμηνο 2018.

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •