Ενισχυμένα τα μεγέθη της Quest στο πρώτο τρίμηνο

Η Quest ανακοίνωσε σήμερα μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου τα αποτέλεσματα του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 19,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, στα 115,8 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA (χωρίς τα λοιπά κέρζη/ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες) ενισχύθηκαν 52,1%, στα 10,69 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 4,01 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 61,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τακέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,3131 ευρώ, έναντι 0,21 ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 49,1%.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €442 χιλ., έναντι €4,5 εκ. στις 31/12/2017 και -€17,6m στις 31/3/2017.

H μεταβολή της σε σχέση με την 31/12/2017 οφείλεται κυρίως στην κερδοφορία του Ομίλου και τις ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες, ενώ η μεταβολή σε σχέση με την 31/3/2017 οφείλεται κυρίως στις σημαντικές
επενδύσεις (Capex & New Investments) που έγιναν στο υπόλοιπο διάστημα του 2017 που στο σύνολό τους για το 2017 ανήλθαν σε περίπου €25 εκατ.

Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε €642 χιλ. και αφορούσαν κυρίως στην υποστήριξη των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (running Capex).

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •