Τι αλλάζει στη λειτουργία των ΕΠΕ

Πιο ευέλικτη και πιο σύγχρονη καθιστά τη λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Το κατατεθέν νομοσχέδιο, που αλλάζει δραστικά τον νόμο 3190/1955 περί ΕΠΕ, εισάγει την ενίσχυση της επωνυμίας των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθορίζει την ελάχιστη αξία των εταιρικών μεριδίων, αυξάνει τις δυνατότητες – αιτίες για την απομάκρυνση των διαχειριστών, διευκολύνει τη συμμετοχή κατοίκων του εξωτερικού στις γενικές συνελεύσεις. Επίσης, μειώνονται τα ποσοστά διπλής πλειοψηφίας από 3/4 σε 2/3 προκειμένου η ΕΠΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και αίρονται τα αδιέξοδα διμελών ΕΠΕ, στις περιπτώσεις των οποίων οι εταίροι διαφωνούν.

Παράλληλα, ορίζει τις διαδικασίες σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων και προβλέπει ότι για τη λύση μιας ΕΠΕ δεν θα απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 που ισχύει σήμερα, αλλά των 2/3 των εταίρων. Ομοίως με πλειοψηφία των 2/3 και ύστερα μόνο από απόφαση της συνέλευσης μπορεί να επέλθει η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. Στο πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων, ορίζεται ότι για την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής ΕΠΕ στη χώρα δεν θα χρειάζεται υπουργική απόφαση.

Ως προς την επωνυμία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η επωνυμία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί, είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

Επίσης στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή το ακρωνύμιο «ΕΠΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «Limited Liability Company» και το ακρωνύμιο ως «LLC» ή «LTD».

Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή «Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member Limited Liability Company» ή «Single Member LLC» ή «Single Member LTD».

Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο πλαίσιο ορίζει ότι η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

Αναφορικά με το εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ, το νομοσχέδιο ορίζει ότι καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό και σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος, ενώ τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.

Ομοίως με το υφιστάμενο πλαίσιο, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, αναφέρει ότι η γενική συνέλευση μπορεί να γίνεται το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Μάλιστα, προβλέπει ότι η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε ορίζεται στο καταστατικό, δηλαδή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ενώ προβλέπεται ότι ένας εταίρος που κατοικεί στο εξωτερικό θα μπορεί να λάβει μέρος σε αυτή και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η σύσταση της ΕΠΕ θα πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ωστόσο μπορούν να ιδρύονται και με ιδιωτικό έγγραφο αρκεί να ακολουθούνται πιστά οι προδιαγραφές των πρότυπων καταστατικών, ενώ μέσα σε έναν μήνα από τη σύσταση της ΕΠΕ ο διαχειριστής οφείλει να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου με πράξη του η οποία καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς να έχει γίνει η παραπάνω διαδικασία, η εταιρεία τίθεται αυτοδίκαια σε λύση και εκκαθάριση. Η παράλειψη πιστοποίησης καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου θεραπεύεται εάν πριν από την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης σχετικά με την ακυρότητα της εταιρείας αποδειχθεί ότι το σχετικό ποσό έχει κατατεθεί σε λογαριασμό της εταιρείας.

Πέραν της υφιστάμενης διαδικασίας, η ανάκληση του διαχειριστή θα μπορεί πλέον να γίνει μετά από αίτηση των εταίρων που κατέχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού εταιρικών μεριδίων. Ειδικότερα, ορίζει ότι μετά από αίτηση των εταίρων που κατέχουν 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και συγχρόνως εκπροσωπούν το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταίρων και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί τον διαχειριστή. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Επίσης ορίζει ότι σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα, ο ν. 3190/1955 προβλέπει ότι σε περίπτωση απώλειας του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει ή τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Ως προς τη λύση ή εκκαθάριση της εταιρείας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αυτή μπορεί να επέλθει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Με βάση το ν. 3190/1955 απαιτούνται τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Με το σχέδιο νόμου μειώνονται τα ποσοστά διπλής πλειοψηφίας από 3/4 σε 2/3 προκειμένου η ΕΠΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων. Έτσι η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης πραγματοποιείται από τη συνέλευση των εταίρων με διπλή πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι κατέχουν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Επίσης στις περιπτώσεις που μια ΕΠΕ είναι διμελής και οι εταίροι διαφωνούν μεταξύ τους, τότε η ανάκληση του ενός εκ των δύο εταίρων που είτε ασκεί νόμιμη ή καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί ως διαχειριστής από τη συνέλευση των εταίρων, ανακαλείται με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη απόφαση της συνέλευσης. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην άρση του αδιεξόδου στο οποίο μπορεί να περιέλθει μία διμελής ΕΠΕ, λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης της απαιτούμενης διπλής πλειοψηφίας για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Αναφορικά με τη σύνταξη, τον έλεγχο και τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων το νομοσχέδιο προβλέπει ότι στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Για τις Α.Ε.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει και ειδικό άρθρο για τις επωνυμίες των άλλων εταιρικών μορφών. Μάλιστα για τις Α.Ε., σε αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 2190/1920, ορίζεται ότι «η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων ιδρυτών ή μετόχων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί, είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Ωστόσο στην επωνυμία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις Ανώνυμη Εταιρεία ή το ακρωνύμιο Α.Ε. Για τις διεθνείς συναλλαγές οι παραπάνω λέξεις μεταφράζονται ως Societe Anonyme ή και το ακρωνύμιο S.A.».

Βασικά σημεία του νομοσχεδίου

Η επωνυμία των ΕΠΕ μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.
Το εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό και σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος, ενώ τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία -ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια- τουλάχιστον ενός ευρώ.
Η σύσταση της ΕΠΕ θα πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή και με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί να ακολουθούνται πιστά οι προδιαγραφές των πρότυπων καταστατικών.
Μέσα σε έναν μήνα από τη σύσταση της ΕΠΕ ο διαχειριστής οφείλει να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου με πράξη που καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ.
Για την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής ΕΠΕ στη χώρα δεν θα χρειάζεται υπουργική απόφαση.
Η γενική συνέλευση της ΕΠΕ μπορεί να γίνεται το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε ορίζεται στο καταστατικό, δηλαδή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
Διευκολύνεται η συμμετοχή κατοίκων του εξωτερικού στις γενικές συνελεύσεις, καθώς προβλέπεται ότι ένας εταίρος που κατοικεί στο εξωτερικό θα μπορεί να λάβει μέρος σε αυτή και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Λύση ή εκκαθάριση της εταιρείας μπορεί να επέλθει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3.
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων.

Σταμάτης Ζησίμου

Πηγή:naftemporiki.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •