Μείωση καθαρών κερδών για την BriQ στο πρώτο τρίμηνο

Η BriQ ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €493 χιλιάδες έναντι € 470 χιλιάδες σημειώνοντας αύξηση 5% λόγω της
προσθήκης δύο νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας στο τέλος του 2017. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €267 χιλιάδες έναντι €288 χιλιάδες της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους
ανήλθαν στα € 213 χιλιάδες έναντι € 262 χιλιάδες της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας την 31η Μαρτίου 2018 ανήλθαν συνολικά σε € 2.724 χιλιάδες
έναντι € 2.536 χιλιάδες την 31η Δεκεμβρίου 2017 ενώ δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις. Η Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρείας την 31η Μαρτίου 2018 ανήλθε σε € 28.481 χιλιάδες ή €2,39 ανά μετοχή (31.12.2017: €28.268 χιλιάδες και €2,37 αντίστοιχα).
Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την 31η Μάρτιου 2018 περιελάμβανε 9 ακίνητα αποτελούμενα από 4 κτίρια γραφείων, 3 κτίρια αποθηκευτικών χώρων (logistics), ένα κατάστημα και ένα κτίριο μικτής χρήσης, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 34.681 τ.μ. Όλα τα ακίνητα τις Εταιρείας βρίσκονται στην περιφέρεια του νομού Αττικής
  •  
  •  
  •  
  •  
  •