Στα 32 εκατ. ευρώ τα κέρδη πρώτου τριμήνου της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν το 95% των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Τα καθαρά έσοδα τόκων επηρεάσθηκαν από τις υψηλές προβλέψεις του 4ου 3μήνου 2017 (€1,2δισ.) και την πρώτη εφαρμογή του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΠ9 για τις εκθέσεις του Stage 3 (€1,0δισ.). Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 2% ετησίως. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών κατά το 1ο 3μηνο 2018 έφτασαν τα €413εκατ., από €458εκατ. το 4ο 3μηνο 2017.

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €360εκατ. το 1ο 3μηνο 2018, μειωμένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση (€398εκατ. το 4ο 3μηνο 2017) εξαιτίας της αύξησης €2,2δισ. των προβλέψεων (4ο 3μηνο 2017 και μετάβαση ΔΠΧΠ9 Stage 3), χαμηλότερων εκτοκιζόμενων υπολοίπων, μειωμένης ημερολογιακής περιόδου και απομόχλευσης. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo συνολικό κόστος τους υποχώρησε στις 75 μ.β. κατά το 1ο 3μηνο 2018, από 82 μ.β. κατά το ίδιο 3μηνο του 2017, ενώ και η εξελισσόμενη απεμπλοκή από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση στα έσοδα τόκων (κόστος €13εκατ. το 1ο 3μηνο 2018 έναντι €43εκατ. το 1ο 3μηνο 2017). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 233 μ.β. το 1ο 3μηνο 2018.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Στα 32 εκατ. ευρώ τα κέρδη πρώτου τριμήνου της Τράπεζας Πειραιώς

Comments are closed.