ΑΔΜΗΕ: Ανακοίνωση σύναψης δανείου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η συνδεδεμένη της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκταμίευσε στις 30 Απριλίου 2018 €199 εκατ ως προϊόν δανειακής χρηματοδότησης από
τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited.
Το ως άνω κοινοπρακτικό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός έτους, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής εγγύησης και τo βασικό περιθώριο δανεισμού ανέρχεται στα 2.4% ετησίως. Επίσης, ανακοινώνεται ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους €337 εκατ και λήξης τον Νοέμβριο 2021, προέβη σε πρόωρη αποπληρωμή ποσού €100 εκατ. H
διαδικασία αναχρηματοδότησης με μείωση του περιθωρίου δανεισμού και επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός μήνα.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •