Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς…..

Ένας από τους άγραφους νόμους των χρηματιστηρίων είναι κι αυτός «το να μην δένεσαι συναισθηματικά με μία μετοχή», καθώς όπως είναι γνωστό το συναίσθημα καταλήγει σχεδόν πάντα σε ζημιές. Στο ελληνικό χρηματιστήριο κατά την περίοδο του 1999 αλλά και αργότερα, δημιουργήθηκαν πολλές «αγάπες», με την γνωστή κατάληξη. Ποιος αλήθεια δεν θυμάται την Κλωνατέξ του Μίδα Λαναρά; Ή αργότερα με τον έρωτα των τραπεζικών μετοχών, ο οποίος κι αυτός είχε άδοξο τέλος μετά το 2009;

Ο τίτλος του άρθρου είναι εμπνευσμένος από το γνωστό τραγούδι των ΠΥΞ ΛΑΞ, μιας και τα πρόσφατα αποτελέσματα θυμίζουν άλλον ένα μεγάλο έρωτα του ελληνικού χρηματιστηρίου· αυτόν της MIG. Η άνοδος της μετοχής με τις «επιτυχημένες» επιχειρηματικές κινήσεις ενός άλλου Μίδα, τον Βγενόπουλο, δημιούργησε πολλούς έρωτες, οι οποίοι όμως κατέληξαν σε τραγωδία μετά το πέρας του πάθους. Μπορεί όμως να αναζωπυρωθεί μια παλιά αγάπη ή όχι;

Τα αποτελέσματα του 2017

Η μετοχή της MIG δεν θυμίζει σε τίποτα το ένδοξο παρελθόν της, καθώς οι ζημιογόνες χρήσεις δεν της το επιτρέπουν. Για την χρήση του 2017 ο όμιλος παρουσίασε κύκλο εργασιών 1,079 δισ. ευρώ, μειωμένος από τα 1,082 δισ. ευρώ του 2016, με τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να υποχωρούν κατά 10,9% σε σχέση με πέρσι, στα 117,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες υποχώρησαν στα 76 εκατ. ευρώ από 82,8 εκατ. ευρώ το 2016.

Το ιδιαίτερα ανησυχητικό που προκύπτει από τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, είναι ο υψηλός δανεισμός του Ομίλου, μιας και το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε το 2017 στα 2,24 δισ. ευρώ από 2,28 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Αυτό εξάλλου προκύπτει και από τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή:«Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.1 των οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 488,8 εκ. και € 75,3 εκ. αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση καθώς και στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, η Διοίκηση αφενός έχει προβεί στη σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης με τις πιστώτριες τράπεζες για τραπεζικές υποχρεώσεις ποσού € 369,5 εκ. και αφετέρου βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναδιάρθρωση λοιπών τραπεζικών υποχρεώσεων ποσού € 162,4 εκ.. Περαιτέρω, η διοίκηση έχει

προχωρήσει στη σύναψη Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης που καλύπτει την πλειονότητα των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, η οποία ωστόσο προϋποθέτει την τήρηση δεσμεύσεων και τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων με στόχο την ουσιώδη μείωση του συνολικού δανεισμού της Εταιρείας. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. H επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η διοίκηση έχει προβεί στον σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους».

Δηλαδή, εάν η εταιρεία δεν προχωρήσει σύντομα σε σημαντική αναδιάρθρωση του χρέους της, τότε τίθεται σοβαρό θέμα λειτουργίας της. Πιθανών, με βάση τα παραπάνω, η διοίκηση της εταιρείας ίσως προχωρήσει σε πώληση κάποιας ή κάποιων συμμετοχών της, προκειμένου να καταφέρει να μειώσει σημαντικά τον δανεισμό της.

Στα παραπάνω συναινεί και ο δείκτης τιμής προς εσωτερική αξία, με αυτόν να διαμορφώνεται στο 0,43, με την εσωτερική αξία της μετοχής να βρίσκεται στο 0,37. Υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με discount, όμως ο αυξημένος δανεισμός, σε συνδυασμό με τις ζημιογόνες χρήσεις, καθιστούν ρώσικη ρουλέτα την επένδυση στην μετοχή της εταιρείας.

Τεχνική εικόνα

Η μετοχή της ΜΙΓ καταγράφει από τις αρχές του έτους απόδοση 28,55% (κλείσιμο 2/5), ενώ σε διάστημα 52 εβδομάδων σημειώνει απώλειες 8,91%. Όπως μπορεί να διαπιστωθεί και από το παρακάτω ημερήσιο γράφημα, η μετοχή εμφανίζει αδυναμία να κινηθεί πάνω από την αντίσταση των 0,1766 ευρώ (γραμμή ΑΒ), με τους όγκους να διαμορφώνονται κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών, και με την στήριξη να βρίσκεται στον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, στα 0,1561 ευρώ.

Στο μακροχρόνιο γράφημα, είναι ακόμη πιο εμφανής η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, μιας και δημιουργεί κορυφές χαμηλότερες των προηγούμενων (κόκκινοι κύκλοι), με τους μηνιαίους όγκους όμως να διαμορφώνονται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, στα 47,15 εκατ. τεμάχια.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    21
    Shares
  •  
  •  
  • 21
  •