Μείωση ζημιών πραγματοποίησε η MIG το 2017

Η MIG ανακοίνωσε μετά την λήξη της συνεδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 2017 παρέμειναν σταθερές στα €1.080 εκ. παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν στα €141,6 εκ. έναντι €156,1 εκ. το 2016 και επηρεάστηκαν θετικά από τους ομίλους Vivartia κατά €10,2 εκ. και Υγεία κατά €3 εκ. και αρνητικά από τους ομίλους Attica κατά €19,7 εκ. λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και Singular Logic κατά €9,3 εκ.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη €117,8 εκ. έναντι €132,2 εκ. το 2016, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε €40,8 εκ. έναντι €55,7 εκ. το 2016.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημία €74,8 εκ. έναντι ζημιών €84,9 εκ. το 2016.
Tα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα €130,5 εκ. ενώ οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2017 διαμορφώθηκαν στα €1.624 εκ.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •