Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 30 Απριλίου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, καθώς ο ορκωτός ελεγκτής διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.

1Shares