«Φρένο» στην υπερκατανάλωση νερού στα ορεινά των Τρικάλων. Μπαίνουν υδρομετρητές στο δίκτυο

Στην βελτίωση του εσωτερικού υδραγωγείου των οικισμών Ελάτης, Νεραιδοχωρίου και Βροντερού, προβαίνει η ΔΕΥΑ Πύλης.

Οι παρεμβάσεις αναφέρονται σε χρόνια προβλήματα που παρουσιάζονται στα δίκτυα ύδρευσης των παραπάνω οικισμών λόγω της υπερκατανάλωσης που παρατηρείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του δικτύου και την έλλειψη νερού κατά μεγάλα διαστήματα.

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται : Η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πλήρους φρεατίων υδρομετρητών καθώς και υδρομετρητών για το δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Ελάτης, Νεραιδοχωρίου και Βροντερού. Τα φρεάτια θα είναι από σκυρόδεμα φρεατίου υδρομετρητών κλάσεως Α15 εξωτερικών διαστάσεων 30*30*22 και εσωτερικών 26*26/320*320 Άνω /Βάση με ενσωματωμένο μαντεμένιο κάλυμμα και θα τοποθετηθούν σε θέσεις κατάλληλες που θα υποδειχτούν από την υπηρεσία σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΠ και σε κάθε περίπτωση θα είναι επισκέψιμες τόσο από τον ιδιοκτήτη όσο και από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης με κωδικό στον Προϋπολογισμό 2018 : Κ.Α. : 15.11.00.0006 (χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΔΕΥΑ Πύλης). Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00€ εκ των οποίων 43.620,00€ για εργασίες, 7.851,60€ Γ.Ε&Ο.Ε. (18%), 7.720,74€ απρόβλεπτα (15%), 485,08€ αναθεώρηση και 14.322,58€ για Φ.Π.Α.24%.

Αναλυτικά η προκήρυξη του διαγωνισμού…

“O Δήμος Πύλης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης , Νεραιδοχωρίου και Βροντερού”, με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016, προϋπολογισμού 59.677,42€ χωρίς τον Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών (ποσό με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : 59.192,34€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940, Αρ 1, μέχρι τις 4 – 5 – 2018. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Δεκαπέντε (15) ευρώ. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους και από την ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους από τα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτρης Φέκος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 – 5 – 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. .(ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.), στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 15 – 5 – 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

5. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δ.Ε. Αιθήκων (Τ.Κ. Ελάτης – Βροντερού – Νεραιδοχωρίου) του Δήμου Πύλης.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης (Κ.Α. : 15.11.00.0006) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικ. Επιτροπή του Δήμου Πύλης”.

Πηγή:trikaladay.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •