Στα 177 εκατ. ευρώ οι ζημιές της Εθνικής για το 2017

Η Εθνική ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €175 εκατ. το Δ́ τρίμηνο του 2017 από €184 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των λειτουργικών δαπανών (+4,4% σε τριμηνιαία βάση) λόγω εποχικότητας. Οι ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €55 εκατ. από €49 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (+25,6% σε τριμηνιαία βάση). Σε επίπεδο έτους, ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €177 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 250 μ.β. το 2017).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €343 εκατ. από €352 εκατ. το Γ́ τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η οποία αντιστάθμισε το όφελος από την περαιτέρω αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης μέσω ELA (-€2,4δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κατά μέσο όρο). Η επαναγορά ομολόγωνΕυρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και Ευρωπαϊκού ΜηχανισμούΣταθερότητας (ΕΜΣ) από τον ΕΜΣ στα πλαίσια της ανταλλαγής ομολόγων ΕΤΧΣ/ΕΜΣ των ελληνικών τραπεζών συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 6 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 311μ.β. το Δ’ τρίμηνο του 2017.
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €60 εκατ. το Δ τρίμηνο του 2017 από €51 εκατ. το  προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας την αυξημένη χρήση καρτών και την ανάκαμψη των προμηθειών
επιχειρηματικών δανείων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Σε επίπεδο έτους, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €218 εκατ., ενισχυμένα κατά 41,7% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες αντανακλά την εξάλειψη της εξάρτησης της Τράπεζας από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ. Εξαιρώντας τις προμήθειες χρηματοδότησης μέσω ELA, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,6% σε ετήσια βάση,
αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση των προμηθειών Λιανικής Τραπεζικής κατά 9,1% σε ετήσια βάση, καθώς και
την αύξηση των προμηθειών από παρεπόμενες τραπεζικές εργασίες (διαχείριση κεφαλαίων, προμήθειες από χρηματιστηριακές υπηρεσίες και λοιπές συναλλαγές) κατά 26,9% σε σχέση με το 2016.
Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €228 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017 από €219 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017,
αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα έξοδα προς τρίτους (αμοιβές συμβούλων και ορκωτών λογιστών). Σε επίπεδο
έτους, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €868 εκατ., μειωμένες κατά  7,0% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την περιστολή των δαπανών προσωπικού (-10,9% σε ετήσια βάση), με τα γενικά και διοικητικά έξοδα να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση. Η σημαντική μείωση στις δαπάνες προσωπικού
ενσωματώνει το όφελος από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το
Δεκέμβριο του 2016 και αφορούσε σε περίπου 10% του προσωπικού στην Ελλάδα. Ο δείκτης Κόστους προς Οργανικά έσοδα βελτιώθηκε σε 51,8% το 2017 από 54,7% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε στα €0,262 με κέρδη 0,38%.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •