Στα 172 εκατ. ευρώ τα EBITDA του ΑΔΜΗΕ για το 2017

Η εταιρεία ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία  τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας παρουσίασαν μικρή αύξηση της τάξης του 3 % το 2017 σε ευρώ 256 εκ. έναντι ευρώ 249 εκ. το περασμένο έτος, κυρίως λόγω της:

-Αύξησης του επιτρεπόμενου εσόδου σύμφωνα με την απόφαση 404/2016 της ΡΑΕ για το 2016 κατά ευρώ 10 εκ. περίπου σε σχέση με το 2016

-Μείωσης των λοιπών πωλήσεων έτους 2017 κατά Ευρώ 3 εκ. περίπου σε σχέση με το 2016

Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 7 % σε ευρώ 149 εκ. το 2017 έναντι ευρώ 160 εκ. την περασμένη χρήση. Η μείωση αυτή, οφείλεται κυρίως στην μείωση του εργολαβικού κόστους σε ευρώ 4 εκ. έναντι ευρώ 9 εκ. την περασμένη χρήση και της επιβάρυνσης λόγω των μειωμένων προβλέψεων για κινδύνους σε Ευρώ 5,5 εκ. έναντι αντίστοιχης πρόβλεψης Ευρώ 7,2 εκ. την περασμένη χρήση. Οι ανωτέρω μεταβολές οδήγησαν σε αύξηση κατά 13% στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε ευρώ 172 εκ. έναντι ευρώ 152 εκ., με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 67,05% έναντι 61,14%. Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων κι αποσβέσεων εξακολουθούν να καλύπτουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό το δανεισμό της Εταιρείας όπως προκύπτει από το δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA 1,36 έναντι 1,34 το 2016. Το περιθώριο καθαρού κέρδους, αυξήθηκε σημαντικά σε 24,07% το 2017, έναντι (1,08) % το 2016. Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων, αυξήθηκε συνολικά σε 8,58% το 2017 έναντι 6,02 % το 2016, ενώ ανάλογη αύξηση παρουσίασε η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) 7,19% το 2017, έναντι 6,36% το 2016.

Το καθαρό χρέος (Δάνεια μείον Ταμειακά Διαθέσιμα) παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω των υψηλών
ταμειακών διαθεσίμων και διαμορφώνεται σε Ευρώ 234 εκ. το 2017 έναντι Ευρώ 204 εκ. το προηγούμενο έτος,
ενώ η Εταιρεία συνεχίζει να εξυπηρετεί ομαλά τις δανειακές υποχρεώσεις της. Ο Δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο
24% σε σχέση με 23% το 2016.
Η μετοχή της εταιείες έκλεισε χθες στα €1,806 με πτώση 2,38%.

 

  •  
    3
    Shares
  •  
  •  
  • 3
  •