Στα 1,29 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Μοτοδυναμικής για το 2017

Η Μοτοδυναμική ανακοίνωσε σήμερα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2017 ήταν 54,50 εκ. €, ενώ ο αντίστοιχος του 2016 ήταν 50,09 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 8,80%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής για την ίδια χρονική περίοδο σημείωσε αύξηση 8,76% και ανήλθε σε 52,20 εκ. € από 48,00 εκ. € που ήταν το 2016.

Στη χρήση του 2017 τα έξοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 9,16 εκ. € έναντι 8,66 εκ. € το 2016, σημειώνοντας
αύξηση 5,85%. Αντίστοιχα τα έξοδα της μητρικής το 2017 διαμορφώθηκαν σε 7,73 εκ. €, έναντι 7,34 εκ. € το 2016
σημειώνοντας αύξηση 5,35 %. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσωπικού και εξόδων που αφορούν
προωθητικές ενέργειες.
Ο Όμιλος για το 2017 συνέχισε την ανοδική του πορεία, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,36 εκ.€ έναντι
924 χιλ. € το 2016 σημειώνοντας αύξηση 47,65%. Αντίστοιχα τα κέρδη της μητρικής το 2017 διαμορφώθηκαν σε
1,04 εκ.€ έναντι 699 χιλ. € το 2016 σημειώνοντας αύξηση 48,46%.
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 1,29 εκ. € έναντι 912 χιλ. € κέρδη το 2016. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 1,01 εκ.€ κέρδη έναντι 660 χιλ. €
κέρδη το 2016.
Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα 15,12 εκ. € έναντι 16,08 εκ. €
το 2016. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μητρικής ανήλθαν σε 14,76 εκ. € έναντι 15,83 εκ. € το 2016.
Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε στα €0,80 με κέρδη 2,56%.
  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •