Σε ιστορικό υψηλό τα EBITDA του Νηρέα το 2017

Η Νηρέας ανακοίνωσε μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 206,7 εκ. έναντι € 195,8 εκ. του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6%. Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων δράσεων στις χώρες όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται. Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 5,6% και αντιστοιχούν στο 90,6% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου. Η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύθηκε το 2017 κατά € 7,1 εκ. ήτοι 4,6% έναντι του 2016 και ανήλθε σε € 163,2 εκ. Το ιστορικά υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων ψαριών επιτεύχθηκε λόγω της σημαντικής αύξησης των ποσοτήτων πώλησης οι οποίες έφτασαν, σε ισοδύναμο πρώτης ύλης ψαριών, στους 34,6 χιλ. τόνους έναντι 31,9 χιλ. τόνους το 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 8,6%.

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε €30,1 εκ. από € 27,3 εκ. το 2016, αύξηση κατά 10,3%, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας του Ομίλου. Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών τα οποία υπερκάλυψαν την αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης.
Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε € 42,2 εκ. έναντι € 22,4 εκ. το 2016 κυρίως λόγω αυξημένων αποθεμάτων στις31/12/2017 καθώς η εξέλιξη της ανάπτυξης της βιομάζας ψαριών κατά τη διάρκεια της χρήσης σημείωσε σημαντική βελτίωση φτάνοντας στο ιστορικόυψηλό των 35 χιλ. τόνων.
Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του 2017 ανήλθαν σε κέρδη € 23,3 εκ., σημειώνοντας σημαντική βελτίωση έναντι των κερδών του 2016 ύψους € 7,9 εκ ή αύξηση κατά 196,6%. Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα της χρήσης ανήλθαν σε κέρδη € 23,4 εκ. έναντι κερδών € 10,9 εκ. το 2016 ή αύξηση κατά 113,9%.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt) , προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του Ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα € 161,3 εκ. έναντι € 171,6 εκ. στις 31/12/2016 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά € 10,3 εκ. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα € 146,2 εκ. έναντι € 154,7 εκ. το 2016.
Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε στα €0,273 με απώλιεες 3,53%.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •