Μείωση εσόδων κατέγραψε το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συενδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία, τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων για την Τράπεζα και αποτελούν περισσότερο από το 94% των συνολικών καθαρών εσόδων της δραστηριότητας στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανθεκτικότητα παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ενεργητικού, και ανήλθαν σε €1.934 εκατ. το 2017, οριακά μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Για τον Όμιλο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €2.040 εκατ. το 2017, μειωμένα κατά 2% έναντι του 2016.

Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo συνολικό κόστος άντλησης τους υποχώρησε στις 76 μ.β. κατά το 4ο 3μηνο, από 86 μ.β. στο 4ο 3μηνο του 2016, ενώ και η εξελισσόμενη μείωση της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση στα έσοδα τόκων. Τα καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €1.670 εκατ. το 2017, κατά 5% χαμηλότερα έναντι του 2016 (€1.765 εκατ.), με τη θετική επίδραση από τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να αντισταθμίζεται από τη μείωση ενεργητικού και τη συμπίεση των επιτοκίων δανεισμού. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) των εγχώριων δραστηριοτήτων μας σταθεροποιήθηκε στις 271 μ.β. το 2017.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν το 2017 κατά 18% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα (20% σε επίπεδο Ομίλου) στα €348 εκατ. Η ισχυρή αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες προμήθειες κυρίως από κάρτες, ενώ εφάπαξ καταβολή αμοιβής διατηρησιμότητας ύψους €35 εκατ. για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο bancassurance καταγράφηκε το 3ο 3μηνο 2017. Κατά το 4ο 3μηνο του 2017 τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθαν σε €87 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με αυτά του 4ου 3μήνου 2016. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν στις 53 μ.β. το 2017 από 49 μ.β. το 2016.

Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €1.150 εκατ., μειωμένα κατά 3% έναντι του 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-6% ετησίως). Η μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας σχετίζεται κυρίως με το κλείσιμο περαιτέρω καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. Το λειτουργικό κόστος του 4ου 3μήνου 2017 στην Ελλάδα έφτασε τα €306 εκατ. επιδεικνύοντας τη συνηθισμένη εποχικότητα στο τέλος της χρονιάς. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Ελλάδα βελτιώθηκε στο 52% το 2017, από 55% την προηγούμενη χρονιά.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% στα €1.008 εκατ. το 2017, έναντι €960 εκατ. το 2016 (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους €77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στη VISA) κυρίως λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων και σημαντικής προόδου στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Στην Ελλάδα τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €982 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 8% έναντι των €908 εκατ. το 2016.

Οι προβλέψεις δανείων ύψους €1.128 εκατ. το 4ο 3μηνο 2017 έναντι €296 εκατ. το 3ο 3μηνο, ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των επιπέδων κάλυψης. Οι προβλέψεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν στα €1.928 εκατ. το 2017, έναντι €933 εκατ. το 2016. Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό επί των δανείων μετά από προβλέψεις στην Ελλάδα για το 2017, ανήλθε στις 464 μ.β.

Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά θετικό στα €2 εκατ. το 2017. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό κέρδος ύψους €57 εκατ. το 2017. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd και της Piraeus Bank Romania, σημείωσαν κατά το 2017 ζημίες €202 εκατ.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €42,7 δισ. στα τέλη του 2017. Οι καταθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €40,9 δισ. (+4% σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα της τάσης επιτάχυνσης της αποκατάστασης των εγχώριων καταθέσεων κατά το 2ο εξάμηνο του 2017 (+€2,7 δισ.), συμβάλλοντας στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά το ήμισυ στη διάρκεια του 2017, υποχωρώντας στα €9,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 από €20,9 δισ. στο τέλος του 2016. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στα €5,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 από €11,9 δισ. στα τέλη του 2016, ενώ από την ΕΚΤ στα €4,0 δισ. από €9,0 δισ. αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω περί τα τέλη Μαρτίου 2018, με την χρηματοδότηση από τον ELA κάτω από τα €2 δισ. H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos διαμορφώθηκε στα €1,5 δισ. τον Δεκέμβριο 2017 έναντι €6,0 δισ. στα τέλη του 2016, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα υπόλοιπα ομολόγων EFSF/ESM λόγω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους: από €13,2 δισ. το Δεκέμβριο 2016 τα ομόλογα EFSF/ESM μηδενίσθηκαν στο τέλος Ιανουαρίου 2018.

Η μετοχή της τράπεζας έκλεισε στα €2,76 με απώλειες 1,85%.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •