Αύξηση ζημιών για την LAMDA Developement

Η LAMDA Development ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συενδρίασης τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 43.6 87 χιλιάδες κατά την τρέχουσα χρήση έναντι ζημιών € 3.182 χιλιάδων την χρήση του 2016.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 87.179 χιλιάδες έναντι € 49.158 χιλιάδων την αντίστοιχη περίοδο
του 2016. Η σημαντική αυτή μεταβολή οφείλεται στην πώληση του οικοπέδου στο Βελιγράδι καθώς επίσης και
στην ενοποίηση της θυγατρικής εταιρείας Lamda Olympia Village AE με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης λόγω
της απόκτησης του 50% από την HSBC κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρίας, ανήλθε σε € 395.141 χιλιάδες έναντι € 403.699 χιλιάδες κατά την 31/12/2016.
Σύμφωνα με το νέο τρόπο παρουσίασης της κατάστασης αποτελεσμάτων, θετική ήταν η επίδραση στο ενοποιημένο αποτέλεσμα των κερδών από μεταβολές στην εύλογη αξία των ακινήτων, που επηρέασαν την περίοδο κατά το ποσό των € 11.710 χιλιάδων έναντι ποσού ζημιών € 180 χιλιάδων για την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ο Όμιλος απομείωσε την αξία οικοπέδων που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό των αποθεμάτων, κατά το ποσό των
€ 7.748 χιλιάδων έναντι €645 χιλιάδων την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η απομείωση αυτή αφορούσε κυρίως οικόπεδο του Ομίλου στο Βελιγράδι στην περιοχή Kalemegdan. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, το ως άνω οικόπεδο επωλήθη σε τιμή χαμηλότερη από την αποτίμηση επιβαρύνοντας επιπλέον την κατάσταση αποτελεσμάτων με το ποσό των €15.225 χιλιάδων. Τέλος η κατάσταση αποτελεσμάτων έχει επηρεαστεί αρνητικά με πρόβλεψη ποσού €12.977 χιλιάδων που συναρτάται με την επιστροφή της κυριότητας κτηρίου γραφείων στη θυγατρική
Lamda Olympia Village AE. Το ποσό της πρόβλεψης αποτελεί εκτίμηση της Διοίκησης και λαμβάνει υπόψη τόσο τη σημερινή αποτίμηση του συγκεκριμένου ακινήτου όσο και το όφελος που ενδεχομένως θα προκύψει από τους ευνοϊκούς όρους της χρηματοδότησης της συναλλαγής. Η συναλλαγή αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018.
Η μετοχή της εταιρείας ἐκλεισε στα €6,40 αμετάβλητη.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •