Αύξηση πωλήσεων για την Παπουτσάνης το 2017

Η Παπουτσάνης ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €20,8 εκατ. έναντι €18,0 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2%. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, το 25% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, το 34% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 41% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2017 επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και ανήλθε σε 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,0 εκατ. τη χρήση 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,2%. Αντιθέτως, το μικτό περιθώριο κέρδους

επιβαρύνθηκε από την απότομη και σημαντική αύξηση τιμών σε βασικές πρώτες ύλες.Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 538,6 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 119,7 χιλ. ευρώ το 2016, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 420,39 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών50,36 χιλ. ευρώ το 2016. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 6,88 εκατ. ευρώ (έναντι 7,71 εκατ. ευρώ το 2016), που αντιστοιχεί στο 33% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας το 2017 (έναντι 43% το 2016) και στο 19% του συνολικού ενεργητικού της (έναντι 22% το 2016). Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε στα €0,419 με κέρδη 6,35%.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •