Ζημιές για το 2017 εμφάνισε η Cenergy Holdings

Η εισηγμένη εταιρεία Cenergy Holdimgs ανακοίνωσε για την χρήση του 2017, ενοποιημένος κύκλος εργασιών 758 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 10%, έναντι 692 εκ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (α-EBITDA) ανήλθαν στα 57,3 εκ. ευρώ έναντι 59,7 εκ. ευρώ το 2016. Σημαντική βελτίωση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους στις λειτουργικές επιδόσεις της Εταιρίας, καθώς το α-EBITDA για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 34,6 εκ. ευρώ έναντι 22,7 εκ. ευρώ για το α ‘εξάμηνο του 2017.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προφόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBIT*) 35,1 εκ.
ευρώ έναντι 39,5 εκ. ευρώ το 2016. Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρου εισοδήματος ύψους 10,6 εκ. ευρώ έναντι ενοποιημένων κερδών προ φόρου εισοδήματος 2,8 εκ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω έκτακτης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 8,9 εκ. ευρώ. Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρου εισοδήματος εξαιρουμένης της
έκτακτης πρόβλεψης ανέρχονται σε 1,7 εκ. ευρώ. Οι ζημιές της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 4,78 εκ. ευρώ (2016: ζημιές ύψους 3,77 εκ. ευρώ). Οι λειτουργικές ταμειακές ροές 19,8 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 24,2 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2016.
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 379 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017, καταγράφοντας ελαφρά
άνοδο (1%) σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •